Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FRANCHISING’İN 50 YILI ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK BİR İNCELEME
(A BIBLIOMETRIC EXAMINATION OVER 50 YEARS OF FRANCHISING )

Yazar : Sevtap AÇIKGÖZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 70
Sayfa : 4205-4217
126    99


Özet

Bu çalışmada bibliometrik analiz yardımıyla Web of Science Core Collection veri tabanında franchising konusunda yapılmış çalışmalar incelenmiş ve konu ile ilgili eğilimler ve yapılacak yeni çalışmalar için literatüre katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 1975-2020 tarihleri arasında “Franching” anahtar kelimesi tarama yapılmış, elde edilen 1437 makalenin analizde kullanılmıştır. Çalışmalar yıllara göre yayın ve atıf sayıları, atıf patlamaları, ülke ve yazar iş birliktelikleri açısından incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre; Analizin yapılması için bibliyometrik bilimsel haritalama yöntemi kullanılmış ve analizler Citespace II programı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar; yıllara göre yayın sayılarının dağılımı, yayın türleri, yayın dilleri, yazar atıf sayıları, yayınların ülkelere göre dağılımı ve ülke iş birliktelikleri incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, yayın sayıları bağlamında en çok yayının 2019 yılında yayınlandığı tespit edilmiştir. %75 oranında makale yayın türü ile yayın yapıldığı ve yayınların en çok İngilizce dilinde yapıldığı ortaya çıkmıştır. İngilizceyi İspanyolca ve Portekizce takip etmektedir. Bu durumla ilişkili olarak yayın sayılarının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla; ABD, İngiltere ve Avusturalyadır. 2018 yılında 2131 atıf sayısı ile en yüksek orana ulaşan atıfların yazarlarının ise Perrigot R., Windsperger J., Dant R.P. olduğu belirlenmiştir. En fazla atıf sayısına sahip dergiler ise Strategic Management Journal olduğunu tespit edilmiştir. Son 50 yıl yapılan çalışmalarda Franchising konusunun; ‘’Franchise sözleşmesi’’, ‘’performans’’ ve ‘’organizasyon formu’’ temaları ile önemli bağlantılarının olduğu ortaya çıkmıştır.Anahtar Kelimeler
Franchising, bibliometrik analiz, WOS veri tabanı

Abstract

In this study, with the help of bibliometric analysis, studies on franchising in the Web of Science Core Collection database are examined and contributions to the literature are tried to be made for trends and new studies. For this purpose, the keyword “Franching” was scanned between 1975-2020 and 1437 articles were used in the analysis. Studies have been examined in terms of number of publications and citations, citation explosions, country and author collaborations by years. According to the results of the analysis; The bibliometric scientific mapping method was used to perform the analysis and the analyzes were performed with the Citespace II program. Studies; The distribution of publications by years, publication types, publication languages, number of author citations, distribution of publications by countries and country collaborations were examined. According to the results of the analysis, it was determined that the most publications were published in 2019 in the context of the number of publications. It was revealed that 75% of the article was published with the type of publication and the publications were mostly in English. English is followed by Spanish and Portuguese. In this regard, the countries with the highest number of publications are; USA, UK and Australia. The authors of the citations, which reached the highest rate with 2131 citations in 2018, were Perrigot R., Windsperger J., Dant R.P. determined to be. It is determined that the journals with the highest number of citations are Strategic Management Journal. During the last 5o years, the subject of Franchising; It was revealed that they had important connections with the themes of '' franchise agreement '', '' performance '' and '' organization form.’’Keywords
Franchising, bibliometric analysis, WOS database

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri