Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SPOR SPONSORLUĞUNUN TÜKETİCİ TUTUMUNA ETKİSİ: FUTBOL TARAFTARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
(THE IMPACT OF SPORTS SPONSORSHIP ON CONSUMER ATTITUDE: A PRACTICE FOR FOOTBALL SUPPORTERS )

Yazar : Ataman TÜKENMEZ  ; Cemal GÜLER; Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU & Sinan AVCI  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 68
Sayfa : 3763-3770
121    81


Özet

Bu araştırma, spor sponsorluklarının tüketici tutumuna etkisini Fenerbahçe futbol taraftarı özelinde belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızın örneklem grubunu 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören 87 kadın, 212 erkek olmak üzere toplam 299 Fenerbahçe taraftarı oluşturmaktadır. Araştırmada Yüceer (2012) tarafından oluşturulan “Sponsorlukların Tüketici Tutumuna Etkisi ve Bir Araştırma” adlı yüksek lisans tezinde kullanılan ölçek uyarlanıp tekrar oluşturularak kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Shapiro Wilks normallik testi uygulanmış ve parametrik testlerden Bağımsız örneklem t-testi ve One-way Anova testleri kullanılmıştır. Katılımcıların cinsiyet, yaş, aylık gelir, eğitim durumu, ürün alma, kombine durumlarına göre spor sponsorluğuna yönelik tutumları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Medeni durum değişkenine göre ise anlamlı farklılık elde edilmemiştir, ancak evli olan bireylerin bekar bireylere göre ortalama puanları daha yüksektir (p<0.05). Sonuç olarak, katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi, ürün alma ve kombineye sahip olma durumlarına göre farklılıklar tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Sponsorluk, spor sponsorluğu, tüketici tutumu.

Abstract

This research was carried out in order to determine the effect of sports sponsorships on the consumer attitude specifically for Fenerbahçe football fans. The sample group of our study consists of 299 Fenerbahçe fans, 87 women and 212 men studying at Istanbul University-Cerrahpaşa Faculty of Sport Sciences in the 2018-2019 academic year. In the research, the scale used in the master thesis titled “The Effect of Sponsorships on Consumer Attitude and a Research” created by Yüceer (2012) was adapted and reused. Shapiro Wilks normality test was applied to determine whether the data showed normal distribution and sample t-test and One-way Anova tests were used independent from parametric tests. It was determined that there was a significant difference between participants' attitudes towards sports sponsorship according to their gender, age, monthly income, educational status, product purchase, combined status. According to marital status variable, no significant difference was obtained, but the average scores of married individuals are higher than single individuals (p<;0.05). As a result, differences were determined according to the participants' gender, age, education level, purchasing and having a combination.Keywords
Sponsorship, sports sponsorsihp, consumer attitude.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri