Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GENÇLERDE KARİYER STRESİNİN VE DUYGU-TUTUMLARININ ÖLÇÜLMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA
(MEASURING CAREER STRESS AND EMOTION-ATTITUDES IN YOUNG PEOPLE: AN APPLIED RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS )

Yazar : Çiğdem ULUDAĞ GÜLER   & Ezgi ÜNAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 68
Sayfa : 3748-3762
123    80


Özet

Stres, bireyin genel iyilik haline veya huzuruna yönelik bir tehdit olarak tanımlanmaktadır. Günlük ev işlerinden sosyal yaşama, eğitim hayatından çalışma yaşamına kadar birçok alanda stres kaynağı bulunmaktadır. Bireylerin en çok strese maruz kaldığı yıllar ise üniversite yılları olarak işaret edilmiştir. Bu çalışmada, bir devlet üniversitesinde öğrenimini sürdürmekte olan öğrencilerin kariyer stresinin belirlenmesi amaçlamıştır. Kariyer stresinin belirlenmesinde nitel ve nicel araştırma teknikleri bir arada kullanılarak “karma yaklaşım” izlenmiştir. Araştırmanın nicel basamağında kariyer stresi ölçeği yardımı ile yaşları 17-35 arasında değişen 384 lisans ve lisansüstü seviyede üniversite öğrencisinin görüşleri alınırken, nitel görüşmeler kapsamında ise yine farklı eğitim seviyelerinde 22 kadın ve erkek öğrencinin görüşü alınmıştır. Araştırman nicel verileri sonucunda, gençlerin “kariyer geleceklerine ilişkin isteklerini henüz tam olarak tanımlayamamış olmaları” sebebiyle kendileri üzerinde öncelikli stres kaynağı oluşturdukları görülmüştür. Bunun dışında kariyer planlama süreçlerinde aileleri ile çatışma yaşamaları ve hem okul hem de iş hayatına yönelik çalışmak durumunda olmalarının kendilerinde strese sebep olduğu sonucuna varılmıştır. Ölçek maddelerinin tümü için cinsiyet ve eğitim durumuna göre farklılık sorgulandığında ise anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Nitel bulguların sonucunda ise, kadın öğrencilerin kariyer geleceklerine ilişkin ağırlıkla “yalnızlık” duygusunda, erkeklerin ise “karamsarlık” duygusu içerisinde olduğu görülürken; pişmanlık, korku, mutsuzluk gibi olumsuz duyguların gençlerin kariyer geleceklerinde baskın duygular olduğu anlaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Stres, Kariyer Stresi, Karma Yaklaşım, Duygu Analizi, Yükseköğretim.

Abstract

Stress is defined as a threat to the individual's general well-being or peace of mind. There are stress sources in many areas from daily housework to social life, from education to working life. The years when individuals were exposed to the most stress were marked as university years. In this study, it was aimed to determine the career stress of students who are studying at a public university. In the determination of career stress, “mixed approach” was followed by using qualitative and quantitative research techniques together. While the Career Stress Scale was applied as an online questionnaire in the quantitative part of the research, open-ended question statements were used to obtain qualitative data. While 384 students aged between 17-35 from university student participated in the research scale, the opinions of 22 students were taken within the scope of qualitative interviews. With the coding of qualitative data, sentimental analysis was obtained, and the expectations of individuals regarding their career futures were detailed based on emotion. As a result of the quantitative data of the research, it was seen that the young people were the primary source of stress on themselves because they have not yet fully defined their desires for their career futures. Apart from this, it was concluded that they had a conflict factor with their families during their career planning processes and that they had to work for both school and business life. It was observed that there was no significant difference when questioning the difference according to gender and education level for all scale items. As a result of qualitative findings, it is seen that women feel “loneliness” with respect to their career future and men feel “pessimism”; It was understood that negative emotions such as regret, fear, unhappiness are dominant emotions in the career future of the youth.Keywords
Stress, Career Stress, Mixed Approach, Sentimental Analysis, Higher Education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri