Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Nepotizmin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Kayseri’de Bir Araştırma
(The Effect Of Nepotism On Job Satisfaction: A Research In Kayseri )

Yazar : Serdar SENCER   & Füsun ACAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 65
Sayfa : 2982-2996
    


Özet

Bu araştırmanın temel amacı nepotizmin çalışanların iş tatmini üzerindeki etkisini tespit edebilmektir. Buradan hareketle öncelikle nepotizm ve iş tatmini kavramları incelenerek çalışmaya temel kazandırılmış olup, çalışmanın devamında her iki kavramın ilişkisi ile ilgili literatürde yer alan çalışmalara yer verilmiştir. Araştırma verileri anket yöntemiyle toplanmıştır ve araştırmanın evrenini Kayseri ilinin 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren iki tekstil işletmesi oluşturmaktadır.  Araştırmanın örneklemini ise, işletme yöneticilerinin izin verdiği 120 çalışan oluşturmaktadır ancak araştırma grubunu oluşturan 120 çalışanın 114’ünden değerlendirmeye uygun veri sağlanmıştır ve bu veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Toplanan verilerin analizi ise SPSS 22.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; Nepotizmin çalışanların iş tatmini üzerinde anlamlı ve negatif yönlü bir etkiye sahip olduğu ve nepotizmde meydana gelebilecek 1 birimlik artışın, iş tatmininde %39,3’lük bir azalmaya neden olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen diğer bulgulara göre; nepotizmin işlem kayırmacılığı boyutunun iş tatmini üzerinde anlamlı ve negatif yönlü bir etkiye neden olduğu fakat nepotizmin terfi ve işe alma sürecinde kayırmacılık boyutlarının iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Nepotizm, Kayırmacılık, İş Tatmini

Abstract

The main purpose of this research is to determine the effect of nepotism on employees' job satisfaction. From this point of view, the concepts of nepotism and job satisfaction have been the basis of the study, and the studies in the literature related to the relationship of both concepts have been included in the continuation of the study. The research data were collected through a survey method and the universe of the research is two textile companies operating in the 1st Organized Industrial Zone of Kayseri. The sample of the research consists of 120 employees that are approved by the business managers, but 114 of the 120 employees who constitute the research group were provided with data suitable for evaluation, and these data were collected through a survey method. The data collected were analyzed using the SPSS 22.0 program. According to the findings obtained as a result of the research; It has been concluded that nepotism has a significant and negative impact on employees' job satisfaction and a 1-unit increase in nepotism will result in a 39.3% reduction in job satisfaction. According to other findings obtained; It was concluded that nepotism's  transaction nepotism dimension had a significant and negative effect on job satisfaction, but nepotism had no significant effect on job satisfaction during the promotion and recruitment process.Keywords
Nepotism, Job Satisfaction

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri