Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İyi Okul-Kötü Okul: Etkili Okul Açısından Ücretli Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
(Good School-Bad School: Evaluation Of The Opinions Of Substitute Teachers In Terms Of Effective School )

Yazar : Canan DEMİR YILDIZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 65
Sayfa : 2815-2827
    


Özet

Son yıllarda yapılan birçok araştırma okulların etkililiği, öğretmen veya lider etkililiği alanlarında ayrı ayrı çalışılmıştır. Literatürde okulların etkili okullar olmasını sağlayan genel olarak bir takım özellikler belirlenmiştir. Bu çalışma ise okulları iyi ve kötü yapan özelliklerin, eğitim fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olarak geçici süreyle öğretmenlik deneyimine sahip olmuş bireylerin gözüyle değerlendirilmesidir. Dolayısıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine ücretli öğretmelik yaparak dahil olmuş bireylerin okulları iyi veya kötü okul olarak algılamalarında belirleyici olan özelliklerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 2017-2018 eğitim-öğretim yılında pedagojik formasyon için başvuru yapanlardan öğretmenlik deneyimine sahip 41 ücretli öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Veriler yarı yapılandırılmış mülakat formu üzerinden elde edilmiş ve elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre ücretli öğretmenlerin büyük çoğunluğunun iyi okul algısında, fiziki imkanlar ve teknolojik donanımın etkili olduğu anlaşılmıştır. Kötü okul algısında ise çoğunlukla niteliksiz yönetim ve olumsuz yönetici davranışlarının etkili olduğu görülmüştür. Dolayısıyla fiziki imkanların genişliği ve tüm teknolojik donanıma sahip okulların, eğitim-öğretim hizmetlerinin gerçekleşmesine yardımcı olması, bireysel konforu sağlaması, çeşitli pedagojik yaklaşımların uygulanmasını kolaylaştırması gibi birçok gerekçeyle önemli bir özellik olarak görülmektedir. Diğer taraftan tüm imkanlara sahip olsa bile, kötü bir yönetim ve niteliksiz yöneticilerin okulu ücretli öğretmenler için çekilmez bir hale getirdiği ortaya çıkmıştır.Anahtar Kelimeler
İyi okul özellikleri, etkili okul, etkisiz okul, ücretli öğretmen

Abstract

Many researches conducted in recent years have been studied separately in the fields of school effectiveness, teacher or leader effectiveness. In the literature, a number of characteristics have been identified in general that enable schools to be effective schools. The aim of this study is to evaluate the characteristics that make schools good and bad through the eyes of individuals who have had a temporary teaching experience by graduating from faculties other than the faculty of education. Therefore, it is aimed to reveal the characteristics that determine the perceptions of the individuals who are involved in education activities as teachers as good or bad schools. For this purpose, 41 substitute teachers with teaching experience among the applicants for pedagogical formation in the 2017-2018 academic year formed the working group of the research. The data were obtained through a semi-structured interview form and the data obtained were analyzed by content analysis. According to the findings, it is understood that physical facilities and technological equipment are effective in good school perception of most of the paid teachers. It was observed that unqualified management and negative manager behaviors were more effective in bad school perception. For this reason, the width of the physical facilities with all technological equipment are considered as an important feature for many reasons such as providing educational services, providing individual comfort and facilitating the implementation of various pedagogical approaches, etc. On the other hand, it turned out that poor management and unskilled administrators make school unbearable for substitute teachers, even if the schools have all the opportunities.Keywords
Good school characteristics, effective school, ineffective school, substitute teachers

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri