Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ONKOLOJİ HEMŞİRELERİNİN PALYATİF BAKIM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
(THE VIEWS OF ONCOLOGY NURSES ON PALLIATIVE CARE )

Yazar : Merve HARMAN ÖZDOĞAN  ; Özlem OVAYOLU & Nimet OVAYOLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 70
Sayfa : 4124-4133
139    163


Özet

Amaç: Çalışma onkoloji hastalarına bakım veren hemşirelerin palyatif bakım hakkındaki görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Yöntemler: Tanımlayıcı türdeki çalışmanın örneklemini bir üniversite hastanesi ve tıp fakültesi hastanesinin onkoloji servisinde çalışan 92 hemşire oluşturdu. Araştırma öncesi gerekli olan izinler alındı. Veri toplama aracı olarak “Tanıtıcı Bilgiler ve Hemşirelerin Palyatif Bakım Hakkında Bilgilerini ve Uygulamalarını içeren Yapılandırılmış Soru Formu” kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve t-testi (Kolmogorov-Smirnov Z testi) kullanıldı. Sonuçlar: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş aralığının 18-53 arasında, yaş ortalamalarının 29,09, çoğunluğunun kadın ve lisans mezunu olduğu ve meslekte çalışma süresinin 1-5 yıl arasında değiştiği belirlendi. Hemşirelerin yarıdan fazlasının (%54,3) palyatif bakım hakkında bilgi almadığı, bilgi aldığını belirtenlerin bu bilgiyi lise ve üniversite eğitimi sırasında (%72,2) edindikleri, çoğunluğunun (%80,4) çalıştıkları kurumda palyatif bakım konusunda hizmet içi eğitim programının olmadığı, %77,2’sinin palyatif bakım ile ilgili eğitim programında yer alması gereken konuların “iletişim ve semptom yönetimi” olması gerektiğini, %54,3’ünün palyatif bakıma küratif tedavinin mümkün olmadığı durumda ya da ileri evre hastalık aşamasında başlanılmasının uygun olacağını düşündüğü tespit edildi. Öneri: Hemşirelerin çoğunluğunun palyatif bakıma ilişkin eğitim almadığı görüldü. Bu sonuçlar doğrultusunda kurumlarda hizmet içi eğitim programları oluşturulması ve bu eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması önerilebilir.Anahtar Kelimeler
Palyatif Bakım, Palyatif Bakım Hemşireliği, Onkoloji

Abstract

Objective: The study was conducted to evaluate the views of nurses providing care to oncology patients about palliative care. Methods: The sample of this descriptive study was composed of 92 nurses working in oncology service of a university hospital and a medical faculty hospital. The necessary permissions were obtained before the study. As data collection tool, a “Structured Questionnaire including Descriptive Information and Nurses’ Knowledge and Practices about Palliative Care” was used. Descriptive statistics and t-test (Kolmogorov-Smirnov Z test) were used to evaluate data. Results: It was determined that the age range of the nurses who participated in the study was between 18-53 years, their mean age was 29.09, they were mostly female and had undergraduate degree and their working duration in the profession ranged between 1-5 years. It was found that more than half (54.3%) of the nurses did not receive information about palliative care, those who stated that they received information received this information during high school and university education (72.2%), most of them (80.4%) had no in-service training program on palliative care in their institution, 77.2% thought that “communication and symptom management” should be involved in the subjects in training programs related to palliative care, and 54.3% believed that it would be appropriate to start palliative care when curative treatment is not possible or in advanced stage of disease. Conclusion: It was seen that majority of nurses did not receive training on palliative care. In accordance with these results, it may be recommended to organise in-service training programs in institutions and to ensure continuity of these trainings.Keywords
Palliative care, Palliative care nursing, oncology

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri