Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dijital Dönüşümün İletişim Alanındaki Araştırmalara Yansıması: Doktora Tezleri Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz
(Reflection Of Digital Transformation Into The Researches In The Field Of Communication: A Bibliometric Analysis On Doctoral Theses )

Yazar : Nilay Akgün AKAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 65
Sayfa : 2766-2777
    


Özet

Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlemesi ile dijitalleşme ya da dijital dönüşüm her alanda kendini göstermeye başlamıştır. Toplumsal, ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeler ile entegre olan dijital değişim insan hayatını baş döndürücü bir şekilde etkilemektedir ki, disiplinlerarası bir yapıya sahip olan iletişim, bilgi teknolojilerindeki değişimden ve dijitalleşmeden en çok etkilenen alanlardan birisidir. Dolayısıyla dijital dönüşümün iletişim alanındaki araştırmalara nasıl yansıdığının tespit edilmesi, dijitalleşme ve iletişim ilişkisinin yönelimini anlayabilmek açısından önemlidir. Bu bağlamda lisansüstü tezler akademik alandaki araştırmaların yönelimini belirlemede önemli veriler sunmaktadır. Özellikle doktora tezleri alandaki detaylı açılımları belirli bir akademik yeterlilik çerçevesinde incelediği için çok önemli veri kaynaklarıdır. Bu çalışmada, dijital dönüşümün hız kazandığı yıl olarak ifade edilen 1998 ile 2019 yılları arasındaki toplam 309 doktora tezi bibliyometrik analiz ile incelenmiştir. Elde edilen veriler; yıllara göre dağılımları, üniversite, yazım dili, üretildikleri anabilim dalları, kullandıkları yöntem, veri toplama ve çözümleme teknikleri, çalışma konusu ve anahtar kelimeler çerçevesine detaylandırılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarından bazıları göstermektedir ki, tez sayısı günümüze yaklaştıkça ciddi bir oranda artmaktadır ve iletişimin her alanına yayılmaktadır. Sosyal medya ve diğer dijital ortamlara ilişkin kullanım pratikleri en çok incelenen konu olurken, dijitalleşme ve sanat ilişkisi en az incelenen konu olarak karşımıza çıkmaktadır.Anahtar Kelimeler
Dijital dönüşüm, bibliyometrik analiz, doktora tezleri

Abstract

With the rapid advancement of technology day by day, digitalization or digital transformation has begun to show itself in every field. Digital change, which is integrated with social, economic, social and political developments, affects human life in a dazzling way, and communication, which has an interdisciplinary structure, is one of the areas most affected by the change in information technologies and digitalization. Therefore, determining how digital transformation reflects on research in the field of communication is important to understand the orientation of the relationship between digitalization and communication. In this context, graduate theses provide important data in determining the orientation of research in the academic field. Especially doctoral theses are very important data sources since they examine the detailed extensions in the field within the framework of a certain academic qualification. In this study, a total of 309 doctoral theses between 1998 and 2019, which are expressed as the year in which digital transformation accelerated, were analyzed by bibliometric analysis. The data obtained has been analyzed by detailing within the framework of their distribution by years, university, writing language, the departments where they are produced, the method they use, data collection and analysis techniques, study subject and keywords. Some of the research results show that the number of theses is increasing significantly as we approach the present day and spreads to all areas of communication. While the use practices related social media and other digital media are the most studied topics, the relationship between digitalization and art is the least studied subject.Keywords
Digital transformation, bibliometric analysis, doctoral theses

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri