Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BERGSON’UN ONTOLOJİSİNDE SÜREKLİ BİR OLUŞ, ÖZGÜRLÜK VE YARATMA: “EVRİM” VE EVRİMİN ONTOLOJİK İLKESİ: “HAYAT ATILIMI”
(CONTINUOUS OCCURRENCE, FREEDOM AND CREATION IN BERGSON’S ONTOLOGY: “EVOLUTION” AND ONTOLOGICAL PRINCIPLE OF EVOLUTION: “ÉLAN VITAL" )

Yazar : Hüseyin AYDOĞDU    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 1709-1718
604    1005


Özet

Bu çalışmamızda Bergson’un felsefesinde ontolojik bir süreç olan evrimi ve evrimin itici gücü olan hayat atılımını incelemeyi amaçladık. Varlığın, doğanın ve yaşamın ne olduğu ve nasıl meydana geldiği sorusu ilk günden bu yana insanın zihnini meşgul etmiştir. Antik Çağ’dan beri bu soru üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Bergson gibi bazı filozoflar yaşamı evrimsel bir süreç olarak görmüşlerdir. Bergson varlığı, yaşamı nedensellik ilişkisi içinde belirlenimci bir anlayışla ele almaz. Onun felsefesinde varlık ve yaşam bir öngörü de değildir. Evren dahil her şey sürekli değişim, gelişim, özgürlük ve oluş halindedir. Yalnız evrende determinist evrim değil, yaratıcı evrim vardır. Gelişme, yaratıcı bir karakter taşır ve doğal nedenlerle açıklanamaz. Yaratıcı evrimin temel özelliği durmaksızın yeni biçimleri yaratmasıdır. Yaratma nitelikçe değişmedir. Ancak evrim, ne Lamarck’ın ve Darwin’in iddia ettiği gibi düz bir yol izler, ne de önceden varolan bir plana göre gerçekleşir. Evrim karmaşık bir yol izler. Evrim bazen ileri doğru bir hareket, bazen bir sapma, bazen bir duraksama, bazen de bir gerileme olarak gerçekleşir. Bu yüzden evrim, mantığa veya ilerleme fikrine dayanılarak anlaşılmaz. Evrimi yöneten ontolojik ilke ise hayat atılımıdır. Yaratıcı evrim kendi hafızasını içinde taşır. Yaratıcı evrimde değişme ve oluş zaman ile değil, ancak süre ile anlaşılır. Hayat atılımının itici gücüyle ortaya çıkan yaratıcı atılımlar süre içerisinde gerçekleşir. Böylelikle Bergson, evrende sürekli bir oluş, özgürlük ve yaratmanın olduğunu ileri sürerek statik varlık anlayışına karşı çıkar. Evren mekanik, yapma bir varlık değil, dinamik ve canlı bir oluştur.Anahtar Kelimeler
Henri Bergson, Yaratıcı Evrim, Hayat Atılımı, Hayat, Varlık.

Abstract

In this study, we have aimed to examine the evolution which is an ontological process of Bergson's philosophy, and élan vital, the driving force of evolution. The question of what occurrence, nature, and life are and how it happened has occupied the mind of the man since the first day. Since the Antiquity, a lot of research has been done on this question. Some philosophers like Bergson saw life as an evolutionary process. Bergson's occurrence does not address life in a deterministic way in the causality relation. In his philosophy, occurrence and life are not predictions, either. Everything, including the universe, is in a state of constant change, development and occurrence and freedom. There is not deterministic evolution but creative evolution in the singular universe. Development has a creative character and can not be explained with natural reasons. The essential feature of creative evolution is that it constantly creates new forms. Creation is the change of quality. But evolution does not follow a straight path as Lamarck and Darwin claim, nor does it follow a pre-existing plan. Evolution follows a complex path. Evolution sometimes occurs as a forward movement, sometimes as a deviation, sometimes as a pause, and sometimes as a regression. That is why it is incomprehensible based on the idea of evolution, logic or progress. The ontological principle governing evolution is élan vital. The creative evolution carries its own memory in it. In creative evolution, change and creation are understood not by time but by duration. The Creative breakthroughs that occur with the driving force of élan vital take place over time. Thus, Bergson opposes the notion of static being, arguing that there is a continuing occurrence, freedom and creation in the universe. The universe is a dynamic and vital being, not a mechanical entity.Keywords
Henri Bergson, Creative Evolution, Élan Vital, Life, Being.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri