Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Düşünme Becerileri Konusunda Yapılan Doktora Tezlerinin Betimsel Analizi (2001-2019)
(Descriptive Analysis of The Phd Thesis On Thinking Skills in Turkey (2001-2019) )

Yazar : Zarife Gökçen KARADEM   & Mevlüde YAKIT ONGUN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 65
Sayfa : 2844-2857
    


Özet

Bu araştırma, 2001-2019 yılları arasında Türkiye’de düşünme becerileri konusunda yapılmış doktora tezlerinin nitel yaklaşımla incelenmesi, eğilimlerinin belirlenmesi ve sunulmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 81 doktora tezi genel özellikleri, amaçları, düşünme becerisi türleri, araştırma yöntemleri, örneklem özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Araştırmanın düşünme becerileri üzerine lisansüstü çalışma yapacak olan araştırmacılara ve alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmada nitel yaklaşımlardan içerik analiz yöntemlerinden biri olan betimsel analiz kullanılmıştır. Örneklem olan 81 doktora tezine YÖK Ulusal Tez Merkezinin resmi sitesinden ulaşılmıştır. YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde kayıtlı ve onaylı 81 doktora tezinin yapıldığı üniversite ve enstitü, yayın yılı, amacı, odaklandığı düşünme becerisi, araştırma yaklaşımı, deseni, örneklem türü, örneklem büyüklüğüne dair sekiz veri türü Microsoft Excel programında araştırmacı tarafından geliştirilen tez inceleme formuna işlenmiştir. Tezler doküman incelemesi yapılarak incelenmiş olup, veriler betimsel ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Düşünme becerileri konusunda yapılan doktora tezlerinin en çok Eğitim Bilimleri Enstitülerinde ve Gazi Üniversitesi’nde yapıldığı görülmüştür. Çalışmalar en fazla son iki yıl olan 2018 ve 2019 yıllarında yoğunluk kazanmıştır. Amaç olarak çoğunlukla eğitim / program / etkinlik vb uygulamaların düşünme becerileri üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Tezlerin yarıya yakını eleştirel düşünme becerisi üzerinde odaklanmıştır. Nicel yaklaşımın ve yarı deneysel desenin sıklıkla kullanıldığı görülmüştür. Örneklem türü olarak en çok ilköğretim öğrencileri alınmış, en fazla 31-69 arası kişi üzerinde çalışmalar yapılmıştır.Anahtar Kelimeler
Düşünme, Betimsel Analiz, Doktora

Abstract

In this study, between the years 2001-2019 with a qualitative examination of the dissertation thinking about the approach made in Turkey, aims to determine the trend and presented. Accordingly, 81 doctoral theses have been evaluated in terms of their general characteristics, goals, types of thinking skills, research methods, and sampling characteristics. It is thought that the research will contribute to the researchers and the field that will do postgraduate studies on thinking skills. Descriptive analysis, one of the content analysis methods, was used in the research. The 81 doctoral theses, which are sample, have been reached from the official website of YÖK National Thesis Center. The university and institute, where 81 doctoral theses are registered and approved at YÖK National Thesis Center, were published in the thesis examination form developed by the researcher in Microsoft Excel program, eight years of publication year, purpose, thinking skills, research approach, pattern, sample type, sample size. . Theses were examined through document analysis and the data were analyzed by descriptive and content analysis. It has been observed that doctoral theses on thinking skills are mostly done in Educational Sciences Institutes and Gazi University. The studies mostly intensified in 2018 and 2019. As an aim, the effect of mostly education / program / activity etc. applications on thinking skills has been discussed. Almost half of the theses are focused on critical thinking skills. It is seen that quantitative approach and semi-experimental pattern are used frequently. Primary school students were taken as the sampling type, and studies were conducted on a maximum of 31-69 peopleKeywords
Thinking, Descriptive Analysis, Doctoral

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri