Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Siyasal Katılımda Siyasi Partilerin Amblem, Logo, Bayrak Ve İsimlerinin Oy Verme Davranışı Üzerindeki Etkilerine Yönelik Seçmen Algıları: Karaman İli Seçmenleri
(Voter Perceptions About The Effects Of Emblems, Logos, Flags And Names Of Political Parties On Voting Behavior In Political Participation: Voters Of Karaman Province )

Yazar : Fadime DİLBER    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 62
Sayfa : 1973-1987
    


Özet

Siyaset ve medya arasındaki ilişki tartışılan konulardandır. Siyaset ve medya arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Bu ilişkide siyaset ve siyasilerin iktidar olma arzularını gerçekleştirmede hedef kitlelerinin desteğini ve bu hedef kitleleri içinde barındıran toplumu etkileyebilmek için siyasetin ve siyasilerin, medyanın etkileme gücüne ihtiyacı yadsınamaz bir gerçektir. Günümüzde siyaset ve medya ilişkisinin teknolojide meydana gelen gelişmeyle de farklı boyut kazanmıştır. Siyaset ve medya ilişkisinin bir başka ayağı da seçmenlerdir. Seçmenlerin bu ilişkiyi nasıl algıladığı ve ne derece önem verdiği çerçevesinde incelenecektir. Karaman il merkezinde gerçekleştirilen alan araştırması sonucunda elde edilen bilgi ve bulgular değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Betimsel araştırma yöntemi ve nicel araştırma yöntemlerinden birisi olan anket tekniğinden yararlanılan çalışmada elde edilen bulgular ve sonuçlardan ilki, katılımcıların siyasetle ilgili olduğudur. 61 yaş üstü yaş grubu seçmenlerin siyasetle daha ilgili oldukları görülmektedir. Kadın seçmenlerin siyaset-medya ilişkisinde medyanın, siyasilerle yüz yüze iletişimi azalttığı görüşündedirler. 46-60 yaş grubu seçmenler medyanın siyaseti yönlendirebileceği görüşündedirler. Düşük eğitimli seçmenler, medyanın siyasetin etkisini arttırdığını ve üniversite eğitimli seçmenler ise, siyasal bilgilenmelerinde medyanın etkili olduğu görüşündedirler.Anahtar Kelimeler
Siyaset, Medya, Seçmen, Siyaset ve Medya ilişkisi

Abstract

The relationship between politics and the media is one of the debated topic. There is a mutual relationship between politics and the media. In this relationship, it is an undeniable fact that politics and politicians need the power of the media to influence the support of their target groups and the society that includes these target groups in realizing the desires of politics and politicians to be in power. Today, the relationship between politics and media has gained a different dimension with the development in technology. Another leg of the relationship between politics and media is voters. It will examined within the framework of how voters perceive this relationship and how much they attribute importance to it. The information and findings obtained as a result of the field research conducted in the city center of Karaman are evaluated. The first findings and results obtained from the study which uses the questionnaire technique, which is one of the descriptive research method and quantitative research methods, is that the participants are related to politics. It is seen that voters over the age of 61 are more interested in politics. Women voters are of the opinion that the media reduces the face-to-face communication with politicians in the relationship between politics - media. Voters of the 46-60 age group are of the opinion that the media can direct politics. Low-educated voters are of the opinion that the media increases the influence of politics, and university-educated voters are of the opinion that the media is effective in their political knowledge.Keywords
Media, Voters, Politics and Media relationship

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri