Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tıbbi Güvensizlik Ölçeği ve Doktora Güven Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması
(Turkish Validity and Reliability Study of Medical Mistrust Scale and Physician Trust Scale )

Yazar : Halil ŞENGÜL   & Arzu BULUT  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 62
Sayfa : 1956-1964
    


Özet

Tıbbi ortamlarda güvenin önemine rağmen, güvenin ne anlama geldiği, güvenin gerçekte ne fark yarattığı, güvenin neleri etkilediği ve güvenin hasta tutum ve davranışlarıyla nasıl ilişkili olduğu hakkında çok az şey bilinmektedir. Hekime ve sağlık sistemine olan güven/güvensizliğin ortaya konulması sağlık politikaları oluşturulurken bir yol gösterici olacaktır. Biz bu çalışmamızda Thomas ve arkadaşları tarafından geliştirilen Tıbbi Güvensizlik Ölçeğini (TGÖ), Türkçe’ye çevirmek ve Türkçe versiyonunun geçerliliğini ve güvenilirliğini doğrulamayı amaçladık. Bu çalışmada metodolojik bir araştırma deseni kullanılmıştır. TGÖ’nin açımlayıcı faktör analizi, içeriği, yapısı, ölçüt ile ilişkili geçerliliği ve iç tutarlılık güvenilirliği değerlendirildi. Anket, çalışmaya katılmayı kabul eden 263 kişiye yüz yüze anket tekniği kullanılarak uygulandı. Bu çalışmada birincil veri elde etmek amacıyla; 17 maddeden oluşan ve sağlık kurumlarına güveni ölçen Likert tipi TGÖ, 11 maddeden oluşan Likert tipi “Doktora Güven Ölçeği (DGÖ)” ve 20 maddeden oluşan Likert tipi “Genelleştirilmiş Güven Envanteri Altyapı Ölçeği (GGEAÖ)” kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi ile faktör yapısını belirlemek amacıyla yapılan analiz sonucunda oluşan yapıda toplam 6 faktör belirmiştir ve toplam açıklanan varyans yüzdesi %64,22’dir. Güvenilirlik için Cronbach’s Alpha değerleri hesaplanmış ve bu değerlerin tamamının 0,60 limitinin üzerinde olduğu görüldüğünden ölçeklerin güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışma bulgularımız, TGÖ 'nin Türkçe versiyonunun güçlü bir faktöriyel yapıya sahip ve Türk toplumunun sisteme ve hekime olan güvenini ölçmeye yarayacak geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Tıbbi güvensizlik, Doktora güven, Güven

Abstract

Despite the importance of trust in medical settings, little is known about what trust means, what the trust actually makes, what affects trust, and how trust relates to patient attitudes and behaviors. Revealing the Trust/Mistrust to the physician and the health system will be a guide in creating health policies. In this study, we aimed to translate the Medical Mistrust Scale (MMS) developed by Thomas et al. Into Turkish and verify the validity and reliability of the Turkish version. In this study, a methodological research design was used. Exploratory factor analysis, content, structure, criterion-related validity and internal consistency reliability were evaluated. The questionnaire was applied to 263 people who agreed to participate in the study, using a face-to-face survey technique. In this study, Likert type MMS, which consists of 17 items and measures trust in health institutions, in order to obtain primary data, Likert-type "Doctoral trust Scale (DTS)" consisting of 11 items and Likert type “Generalized trust Inventory Infrastructure Scale (GTIIS)” consisting of 20 items was used. In the structure formed as a result of the analysis made to determine the factor structure with exploratory factor analysis, a total of 6 factors appeared and the percentage of variance explained was 64.22%. Cronbach's Alpha values were calculated for reliability and it was concluded that the scales were reliable since all of these values were seen to be above the limit of 0.60. Our study findings show that the Turkish version of MIS has a strong factorial structure and is a valid and reliable scale to measure the trust of the Turkish community in the system and the physician.Keywords
Medical Mistrust, Trust in Physician, Trust

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri