Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Okul Öncesi Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri İle Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Siverek İlçesi Örneği)
(Investigation of the Relationship Between Organizational Socialization Levels and Life Satisfaction of Preschool Teachers (Siverek District Example) )

Yazar : Esma YILDIZ  ; Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN & Merve ŞEPİTCİ SARIBAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 62
Sayfa : 1988-1999
    


Özet

Bu araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin örgütsel sosyalleşme ve yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda araştırma, Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışan 110 okul öncesi öğretmeni ile yürütülmüştür. Veri toplamak amacıyla; öğretmenler hakkında gerekli bilgilere ulaşabilmek için Kişisel Bilgi Formu, öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeylerini belirlemek için Örgütsel Sosyalleşme Ölçeği ve yaşam doyumu düzeylerini belirlemek için Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Veriler bağımsız değişkenlerin kategori sayısına göre, bağımsız örneklemler için t testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. Anlamlı çıkan farklılıklarda, grup farklılıklarını inceleyebilmek için Scheffe testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin yaşlarının ve medeni durumlarının, onların örgütsel sosyalleşme düzeyleri ile yaşam doyumu düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı görülmüştür (p>0,05). Ayrıca araştırma sonucunda, öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeyleri ile yaşam doyumuu düzeyleri arasında da pozitif yönde ve zayıf bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Araştırmanın sonunda bu sonuçlar doğrultusunda önerilere yer verilmiştir.Anahtar Kelimeler
Okul öncesi öğretmeni, örgütsel sosyalleşme, yaşam doyumu

Abstract

This research was carried out to examine the organizational socialization and life satisfaction levels of preschool teachers. In this context, the research was carried out with 110 pre-school teachers working in schools affiliated to the Ministry of Education in Siverek district of Şanlıurfa province. In order to collect data; Personal Information Form was used to reach the necessary information about teachers, Organizational Socialization Scale was used to determine teachers' organizational socialization levels and Life Satisfaction Scale was used to determine their level of life satisfaction. The data were analyzed for independent samples by t test and One Way Variance Analysis (ANOVA) according to the category number of independent variables. Scheffe test was used to examine group differences in significant differences. Relationships between variables were investigated with the Pearson Moments Product Correlation Coefficient. As a result of the research, it was observed that the age and marital status of the teachers did not make a significant difference on their organizational socialization levels and life satisfaction levels (p> 0.05). In addition, as a result of the research, it has been determined that there is a positive and weak relationship between teachers' organizational socialization levels and life satisfaction levels. At the end of the research, suggestions are included in line with these results.Keywords
preschool teacher, organizational socialization, life satisfaction

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri