Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Moda Dergi Kapaklarında Kadının Beden Temsili Üzerine Bir İnceleme; Elle Ve Aysha Dergileri Kapak Örneği
(An Investigation On The Body Representation Of Women In Fashion Magazine Covers; Hand And Aysha Magazines Cover Example )

Yazar : Sevcan ŞENKALOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 62
Sayfa : 2021-2030
    


Özet

Günümüzde kitle iletişim araçlarının insanlar üzerindeki etkileri çok büyüktür. Küreselleşen dünyada özellikle kitle iletişim araçları kullanarak sunulan reklamlar aslında tüketim ürünlerinden ziyade tüketicilere kendi benliklerini satmayı hedeflemektedir. En büyük amaç farklı değerler yaratmaktır. Bu yaratılan değerlerin aktarımında en önemli araç ideolojidir. Moda olgusu ise küreselleşme ile birlikte medya alanına sızmış, medya ve reklam yolları ile uluslararası farklılıkları yıkmış, değerler noktasında yeni inşa alanları yaratmıştır. Bugün moda olgusu tüm kanallardan tüketicilerine ulaşan bir iletişim biçimi haline gelmiştir. Sadece ürün tanıtımı ve satışı içermeyip her yaştan takipçilerine yaşam tarzı benimsetmektedir. Bu çalışmamızda ele alınan kadın temsillerinin özellikle bedeni ile görsel yollarla sıkça ön planda olduğunu tespit etmekteyiz. Ayrıca moda kadının yaşantısının şekillenmesinde ve toplumun kadını bedeni üzerinden tanımlamasında büyük rol oynamaktadır. Bu çalışmanın da farklı ideolojileri temsil eden kadın dergilerinden Elle ve Aysha dergilerinin kapak fotoğraflarındaki reklam içerikleri “nitel içerik analizi yöntemine” başvurularak incelenmiştir. Araştırma yöntemi, makalenin amacına uygun olarak seçilmiş iki dergi kapağında da gösterilen kadın incelenmesinde nitel analiz yöntemine başvurulmuştur. Kapaklarda verilmek istenen mesajların derinlemesine analizi yapılmıştır.Anahtar Kelimeler
Moda, kadın bedeni, ideoloji, Elle dergisi, Aysha dergisi, içerik analizi.

Abstract

The effects of mass media on people today are huge. In the globalizing world, advertisements, especially using mass media, actually aim to sell their selfies to consumers rather than consumer products. The biggest goal is to create different values. The most important tool in the transfer of these created values is ideology. The phenomenon of fashion has infiltrated the media field with globalization, has destroyed international differences with the media and advertising routes, and created new construction areas in terms of values. Today, the phenomenon of fashion has become a form of communication that reaches its consumers through all channels. It does not only include product promotion and sales, but also adopts a lifestyle for its followers of all ages. In this study, we find that the female representations that are dealt with are frequently in the foreground, especially with the body. In addition, fashion plays a major role in shaping the life of women and in defining the woman through the body. In this study, the advertisement content of the women and women magazines, which represent different ideologies, on the cover photographs of Elle and Aysha magazines were examined by using the “qualitative content analysis method”. The research method was applied to qualitative analysis method in the examination of women, which is also shown on two magazine covers selected for the purpose of the article. In-depth analysis of the messages to be given on the covers was made.Keywords
Fashion, female body, ideology, Elle magazine, Aysha magazine, content analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri