Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mithad Paşa ve Tuna Vilayeti Islahatları
(Midhat Pasha And Donube Province İn Reconstruction )

Yazar : Semra ÇERKEZOĞLU   & Yunus Emre TANSÜ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 57
Sayfa : 830-842
    


Özet

Midhat Paşa genç yaşta, devletin değişik bölgelerinde ortaya çıkan, milliyetçilik hareketlerinin yatıştırılmasında tam bir Osmanlılık bilinciyle, önemli roller üstlenmiştir. Müfettişlik, Niş, Tuna, Bağdat, Selanik, Suriye, İzmir vilayetlerinde valilik, Şûra-yı Devlet reisliği, Adalet Nazırlığı, Sadrazamlık yapmıştır. 1861 yılında Niş valiliğine atamıştır. Bu şekilde Midhat Paşa katiplikten, vezir rütbesiyle Osmanlı idarî sınıfına yükselmiştir. Niş eyaleti üç yıl içerisinde çok büyük ilerleme kaydetmiş, yapılan yenilikler sayesinde halk refaha ve huzura kavuşmuştur. 1864 yılında Sadrazam Fuad Paşa, vilayet idaresinde sistem değişikliği yapmış, buna göre Silistre, Vidin ve Niş eyaletlerinin birleştirilerek Tuna Vilayeti adıyla bir vilayet oluşturulmuştur, Tuna valiliğine Midhat Paşa’nın atanmasına karar verilmiştir. Vilayette seçilmiş Müslüman ve Gayrîmüslüm üyelerden, çeşitli idari ve adlî meclisler kurulmuştur. Midhat Paşa toplam 16 ay içinde bir dizi değişiklikler gerçekleştirmiştir. Midhat Paşa önce ağır vergileri kaldırıp vergi yükünü hafifletmiştir. Daha sonra modern Türkiye Ziraat Bankası’nın temelini oluşturacak Menafi-i Umumiye sandıklarını kurmuştur. Hükümet daireleri yeniden düzenlenmiştir. Belediye meclisleri kurulmuş, Müslüman ve Hırıstiyanlardan ihtiyar heyeti oluşturulmuş, Vilayette karakollar kurup asayişi güçlendirmiş, emniyeti sağlamıştır. Ödenmemiş olan vergiler düzene konulmuş, Şehirlerde kamu yararına yardım sandıkları kurulmuş. Vilâyet Basımevi kurulmuş, Yollar, köprüler inşa edilmiştir, toprak doldurulmaları yapılmış, derbentler sağlanmıştır. Yolların ve köprülerin inşa edilmesi insanlara eyalet içerisinde iyi bir ulaşım ağı sağlamıştır. Telgraf hatları kurulmuştur. Islahhaneler açılmış ve burada kimsesiz çocuklara eğitim ve meslek edinme imkanı sunulmuştur. Midhat Paşa bütün bu çalışmalarının sonucunda gerek imar gerekse asayişin düzeninin sağlanması, refahın artırılması konusunda büyük başarılar elde etmiştir.Anahtar Kelimeler
Midhat Paşa, Tuna, Vilayet, Nizamname, Yenilik

Abstract

Midhat Pasha undertake an important role in the appeasement of nationalism movements which emerged in different parts of the state at a young age. He worked as an inspector, governor in Niş, Danube, Baghdad, Thessaloniki, Syria and İzmir provinces, as the head of the State Council, Minister of Justice and Grand Vizier. In 1861 he was appointed governor of Nis. In this way, Midhat Pasha rose from clerk to the Ottoman administrative class with the rank of vizier. The state of Nis has made tremendous progress in three years, and thanks to the innovations made, the people have gained prosperity and peace. In 1864, the Grand Vizier Fuad Pasha made a system change in the administration of the province, and Silistra, Vidin and Niş provinces were united and a province was established under the name of Midhat Pasha. Various administrative and judicial assemblies of elected Muslim and non-Muslim members were established in the province. Midhat Pasha made a series of changes in a total of 16 months. Midhat Pasha first lifted heavy taxes and alleviated the tax burden. It will then form the basis of modern Turkey, Ziraat Bank Public Benefit-i has established the chest. Government offices have been reorganized. Municipal councils were established, an elderly delegation was formed from Muslims and Christians, established police stations in the province, strengthened public order, provided security. Unpaid taxes have been streamlined and aid funds have been established in the cities. Vilayet Printing House was established, roads, bridges were built, land was filled, derbents were provided. The construction of roads and bridges provided people with a good transport network within the state. Telegraph lines were established. Correctional facilities were opened and the orphaned children were provided with the opportunity to obtain education and profession. As a result of all these works, Midhat Pasha has achieved great successes in order to ensure the order of reconstruction and public order and to increase prosperity.Keywords
Midhat Pasha, Donube, Province, Ordinance, Innovation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri