Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretmen Adaylarının Sanat ve Yaratıcılığa İlişkin Metaforları
(Teacher Candidates' Mettaphors Regarding Art and Creativity )

Yazar : Gülbin ZEREN NALİNCİ   & Mehmet YAPICI  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 57
Sayfa : 918-924
    


Özet

Öğretmen adaylarının sanat ve yaratıcılığa ilişkin sahip oldukları algıları, metaforlar yoluyla belirlemeyi hedefleyen bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomonolojik desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; 2017-2018 ve 2019-2020 öğretim yılında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalında, sanat eğitimi dersini alan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 87 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğretmen adayları tarafından sanata ilişkin 21, yaratıcılığa ilişkin 22 olmak üzere, 43 geçerli metafor üretilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla, araştırmada, öğretmen adaylarının sanat ve yaratıcılığı hangi metaforlarla nitelediklerini belirlemek amacıyla, onlara “Sanat……………gibidir, çünkü…………” ve “Yaratıcılık…………gibidir, çünkü…………” şeklinde görüşlerini belirtmeleri istenen anketler verilip 25 dakika süre verilmiştir. Çalışmada verilerin analizi için “içerik analizi” tekniği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının sanat ve yaratıcılığa ilişkin metaforları somut ve soyut olmak üzere iki kategori altında toplanmıştır. Sanata ilişkin somut kategorisinde; 13, soyut kategorisinde 7 geçerli metafor üretilmiştir. Bu metaforlardan en yüksek frekansa sahip olanlar; somut kategorisinde; güneş (4), su (3) ve kitap (3) metaforlarıdır. Soyut kategorisinde ise; özgürlük (2), dil (2) ve mutluluk (2) metaforlarıdır. Yaratıcılığa ilişkin somut kategorisinde 15, soyut kategorisinde 7 geçerli metafor üretilmiştir. Bu metaforlardan en yüksek frekansa sahip olanlar; güneş (4), çocuk (2), pusula (2) ve doğa (2) metaforlarıdır. Soyut kategorisinde ise; iç ses (2) ve bilinçaltı (2) metaforlarıdır. Sanata ilişkin metaforlar, öğretmen adaylarının sanatı daha çok güzellik ve beğeni duygusu açısından betimlediklerini göstermektedir. Yaratıcılığa ilişkin metaforlar ise öğretmen adaylarının yaratıcılığı, ürün/teknik/araç-gereç bağlamında değerlendirdiklerini göstermektedir. Öğretmen adaylarının hem sanat hem de yaratıcılığa ilişkin geliştirdikleri metaforların somut kategorisinde yoğunlaşması da bunun bir sonucu olarak düşünülebilir.Anahtar Kelimeler
Öğretmen adayı, sanat, yaratıcılık, metafor

Abstract

For this study,which aims to determine the perceptions that the teacher candidates own regarding art and creativity through metaphors, phenomological design which is one of the qualitative research designs is used. The research study sample group was formed by 87 seniors tudents,who participated this current study voluntarily and received art education course, studying in Basic Education Classroom Teaching Department of Education Faculty at Amasya University in 2017-2018 and 2019-2020 academic years. By teacher candidates 21 metaphors regarding art and 22 metaphors regarding creativity, in total 43 prevailing metaphors were generated. In order to gather data and to determine which metaphors teacher candidates use to describe art and creativity, the candidates were given a questionnaire and asked to express their opinions in 25 minutes with sentences like “Art is like…………..,because …………” and “Creativity is like …………… because…………”. For analysing the data, contentanalysis method was used. Teacher candidates’ metaphors regarding art and creativity was gathered in two groups including concrete and abstract. Regarding art, 13 concrete and 7 abstract prevailing metaphors were generated. The metaphors with the highest frequency in concrete category were sun (4), water (3) and book (3) metaphors and in abstract category they were freedom (2), language (2) and happiness (2) metaphors. In concrete category regarding creativity 15 metaphors and in abstract category 7 prevailing metaphors were generated. The metaphors with the highest frequency in concrete category were sun (4), child (2), compass (2) andnature (2) metaphors and in abstract category they were inner voice (2) and subconcious (2) metaphors. The metaphors regarding art show that teacher candidates delineate art in terms of beauty and sense of appreciation. On the otherhand, the metaphors regarding creativity demonstrate that teacher candidates appraise creativity in the context of product / technical / tools. The metaphors developed by teacher candidates regarding both art and creativity being intensified in concrete category can be concieved as a result of this.Keywords
Teacher candidate, art, creativity, metaphor

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri