Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kutsal Kitap Hitabında Lafız ve Mananın Allah'a Ait Oluşu Meselesinin Tahlili
(The Analysis About The Issue Of Wordins And Mana In The Divine Book Addressing Belong To Allah )

Yazar : Mazhar DÜNDAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 57
Sayfa : 895-904
    


Özet

Kutsal kitaplar, peygamberlere sadece mana olarak mı yoksa hem lafız hem de mana olarak mı bildirildiği hususu hep tartışılmıştır. Kur'an'ın mana yönüyle Cenab-ı Hakk'a ait olduğu hususunda İslam âlimleri hemfikirdirler. Ancak lafız ve mananın aidiyeti hususunda; mananın Allah’a, lafzın Hz. Peygamber’e veya Cebrail'e (a.s.) ait olması; ya da hem lafzın hem de mananın Allah’a ait olması gibi değişik görüşler ileri sürülmüştür. İlâhî hitapta lafız–mana aidiyeti hususunda zikredilen görüşler içerisinde racih olanı, Kur'an'ın manaları gibi, lafızlarının da Allah'a ait olması, bunlarda Cebrail'in (a.s.) hiçbir müdahale ve katkısının olmaması, Hz. Peygamber'in de bu lafızları işitip ve onları İlâhî kudret ile olduğu gibi kavrayıp aktarmasıdır. Hristiyan inancında da Kutsal Kitabın, Ruh tarafından ilham edildiği ve dolayısıyla bu kitapların asıl yazarının Tanrı olduğuna inanılmaktadır. İnsanların da, Tanrı tarafından bu yazma işinde kullanılan vasıtalar olduğu kabul edilmektedir. Bu yaklaşım Hristiyanları, literal ilham fikrine yönlendirmiştir. Bu fikre göre Mukaddes Kitap'taki tüm ifadeler; Tanrı katından yazdırılmıştır. Literal ilham düşüncesi, Yahudilikte ve de Hristiyanlıkta, asırlarca süregelen bir inanış olmuştur. Ancak, eleştirel ve edebî Kitab-ı Mukaddes çalışmalarıyla birlikte, literal ilham düşüncesi sarsılmış ve Hristiyan teolojisi tarafından, Kutsal Kitabın hem İlâhî hem de beşerî olduğu kabul edilmiştir. Bu makalede Kur'an'ın, mevcut Tevrat ve İncil'ler den farklı olarak, İlâhî iradeyi bizzat İlâhî hitapla olduğu gibi aktarması yönüyle özel bir değer taşıdığı, lafız veya mana bakımından inşasında harici bir müdahalenin olmaması nedeniyle, İlâhî hitabın orijinal ifadesi olduğu meselesi ele alınacaktır.Anahtar Kelimeler
Kur'an, hitap, lafız, mana, kutsal.

Abstract

The scriptures have always been debated as to whether the prophets are reported only as meaning or both in terms of words and meaning.Islamic scholars agree that the Quran belongs to Allah Almighty. However, different opinions have been put forward about who the word belongs to. Your meaning is to Allah, your word is Hz. Belongs to Mohammed or Gabriel; or different views such as the word and its meaning belonging to Allah. The preferred view among the opinions mentioned in the revelation about who the word and the meaning belong to is that the words belong to Allah, as the meaning of the Qur'an, and that there is no interference by Gabriel. Hz. It is the Prophet's hearing these words and grasping them as they are. In the Christian faith, it is believed that the Bible was inspired by Spirit, and therefore the true author of these books was God. Humans are also considered to be tools used by God in this writing work. This approach led Christians to the idea of literal inspiration. According to this idea, all the statements in the Bible; Printed on the floor of God. Literal thought has been a belief in Judaism and Christianity for centuries. However, along with his critical and literary Bible studies, the thought of literal inspiration was shaken and accepted by the Christian theology that the Bible was both Divine and human. In this article, it will be studied that the Quran has a special value in terms of transmitting the Divine Will as it is with the Divine address, unlike the existing Torah and Bibles. Since there is no external intervention in the construction of the Quran in terms of words or meaning, the issue will be addressed as the original expression of the Divine address.Keywords
Koran, addressing, wordings, mana, divine.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri