Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Classroom Teachers’ Opinions Concerning The Evaluation Of Student-Related Services At Elementary Schools In Respect Of The Best Interest Of The Child
(Classroom Teachers’ Opinions Concerning The Evaluation Of Student-Related Services At Elementary Schools In Respect Of The Best Interest Of The Child )

Yazar : Pınar ARSLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 55
Sayfa : 341-350
166    102


Özet

Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerine yönelik öğrenci hizmetleri ile ilgili düzenleme ve uygulamalarda çocuğun yüksek yararı ilkesine uygunluğun gözetilme durumunu ortaya koymaktır. Çalışmanın hedef evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ankara ilinde kamu okullarında görev yapan 13657 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise tabakalı örnekleme tekniğiyle seçilen 374 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan “İlkokullarda Öğrenci Hizmetleri İle İlgili Düzenleme ve Uygulamaların Çocuğun Yüksek Yararı İlkesine Uygunluğu Ölçme Aracı” ile toplanmıştır. Veriler SPSS ile analiz edilmiştir. Veriler betimsel istatistikler (aritmetik ortalama, standart sapma), anlam çıkarıcı istatistikler (t-testi, Mann Whitney U testi, ANOVA, Kruskal Wallis H testi) ile çözümlenmiştir. Anlamlılık testlerinde α = .05 anlamlılık düzeyi temel alınmıştır. Bu çalışmanın sonucunda sınıf öğretmenlerine göre, öğrencilerin okula kayıt işlemleri boyutuna ilişkin düzenleme ve uygulamalarda ise çocuğun yüksek yararı “ara sıra” gözetilmektedir. Öğrencilerin devamının izlenmesi ve davranışların değerlendirilmesi ile öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi boyutlarındaki düzenleme ve uygulamalarda çocuğun yüksek yararı “her zaman” gözetilmektedir. Sınıf öğretmenlerine göre, öğrencilerin sağlığının korunması, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve öğrencilere rehberlik hizmetlerinin ve sosyal etkinliklerin sunulması boyutlarındaki düzenleme ve uygulamalarda çocuğun yüksek yararı “çoğunlukla” gözetilmektedir.Anahtar Kelimeler
Çocuğun yüksek yararı, ilkokul, sınıf öğretmeni, öğrenci hizmetleri.

Abstract

The aim of this study is to reveal the compatibility of the regulations and practices about the student-related services for elementary school students with the principle of the best interest of the child. The target population of this study consists of 13657 classroom teachers employed in public schools during the 2016-2017 academic year in Ankara Province. 374 classroom teachers selected by stratified sampling technique constitute the sampling of the study. Data of the study were collected by the “Instrument for Evaluation of Compatibility of the Regulations and Practices about the Student-Related Services for Elementary School Students with the Principle of the Best Interest of the Child”, a means developed by the researcher. The data were analyzed by use of SPSS. Data were analyzed using the descriptive statistics (arithmetic mean, standard deviation) and inferential statistics (t-test, Mann-Whitney U Test, ANOVA, Kruskal-Wallis H Test). As a significance level, α=.05 was taken as a basis in tests of significance. Results of this study reveals that to the classroom teachers, an interest of child is respected “occasionally” in the regulations and practices with the enrolment procedure at the elementary schools. To the classroom teachers are of the opinion that such an interest of child is respected “always” in the regulations and practices concerning the supervision of the attendance of the students and assessment of their behaviors and success in elementary schools. According to the classroom teachers, an interest of child is respected “mostly” in the regulations and practices concerning the protection of the student’s health, maintaining student security and providing the children with counselling services and social activities.Keywords
Best interest of the child, elementary school, classroom teacher, student-related services.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri