Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORGULAMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: SİVAS ÖRNEĞİ
(EXAMINATION OF SCIENCE TEACHERS’ QUESTIONING SKILL: SIVAS EXAMPLE )

Yazar : Ahmet Hakan HANÇER  & Zeynep TÜFEKÇİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 1542-1547
645    434


Özet

Sorgulama, öğrenilen bilginin neden, nasıl, niçin sorularını kendimize yöneltmeden sahip olduğumuz bilgilerin kabul edilmeyişinin bir işaretidir. Bir anlamda bilginin, düşünmeden araştırmadan yorumlanmadan kabul edilmeyişidir. Sorgulama becerilerinin öğrencilere kazandırılmasında, Fen Bilgisi öğretmenlerinin yetkin olması önceliklidir. Bu nedenle geleceğin Fen Bilgisi öğretmeni olacak öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinin hangi düzeyde olduğunun belirlenmesine yönelik bir çalışmanın yapılması önemli görülmüştür. Bu düşünceyle çalışmada, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının sorgulama beceri düzeyleri, Sorgulama becerileri ölçeğinin alt boyutları, cinsiyet ve öğrenim gördükleri sınıf seviyeleri de göz önünde bulundurularak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmış ve 2015-2016 öğretim yılı Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliğinde öğrenim gören 128 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Sorgulama Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler t testi ve ANOVA ile analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının, Sorgulama becerilerine yönelik puanın, ortalamanın üzerinde olduğu, alt boyutlara yönelik Bilgi edinme, Özgüven ve Bilgiyi kontrol etme boyutlarından elde edilen puanlarında ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının cinsiyetleri ve sınıf düzeylerine göre ise anlamlı bir farklılığın olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
bilgi edinme, bilgiyi kontrol etme, cinsiyet, özgüven

Abstract

Questioning is a sign that information we have is not accepted without asking ourselves why, how and for what questions about the learned information. In this sense, it means information is not accepted without thinking, researching and interpreting. Competency of Science teachers is a priority for improving questioning skills of students. Therefore, it was important to study for determining question skill levels of teacher candidates who will be the Science Teachers of the future. Accordingly, the study focused on examining questioning skill levels of Science teacher candidates by taking into consideration sub dimensions of questioning skills, gender and levels of their classes. Relational data model was used in the study and 128 teacher candidates, who studied at Cumhuriyet University Faculty of Education Department of Science Teaching in the academic year of 2015 – 2016, participated to the study. “Personal Information Form” and “Questioning Skills Scale” were used as data collection tools. The collected data was analyzed with t test and ANOVA. According to the analysis, it was confirmed that Questioning skills score of science teacher candidates was above the average and scores achieved in Knowledge Acquisition, Self-confidence and Information Control related to sub dimensions were above the average. It was concluded that there is no significant difference based on genders and class levels of the teacher candidates.Keywords
information control, knowledge acquisition, gender, self-confidence

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri