Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Alışveriş Merkezleri Örneği
(The Effect Of Experiential Marketing On Customer Satisfaction: The Case Of Shopping Malls )

Yazar : Hüseyin GÜVEN   & Canan AY  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 55
Sayfa : 255-274
157    104


Özet

Dünya çapında ekonomideki gelişmeler sebebiyle geleneksel pazarlama stratejileriyle kişilerin gereksinimlerini karşılamak oldukça zor bir hal almaya başlamıştır. Bundan dolayı tüketiciyi memnun etmenin yolu tüketiciye deneyimler sunmaktır. İşletme yöneticileri bir ürün veya hizmetle müşteri memnuniyetini etkileyen faktörleri belirleyebilirlerse, tüketicilerin ürün veya hizmetle ilgili deneyimlerini değiştirebilir ve onlara nihai memnuniyet verebilirler. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı alışveriş merkezi müşterilerinin deneyimsel pazarlama algıları ve memnuniyet düzeylerinin tespit edilerek deneyimsel pazarlamanın müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma nicel bir yöntem kullanılmış olup, veriler anket formuyla elde edilmiştir. Çalışmada pilot uygulama için 210 kişiye, asıl uygulama için 458 kişiye ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda deneyimsel pazarlamanın müşteri memnuniyeti üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Deneyimsel pazarlama boyutlarından ilişkisel deneyim boyutu hariç tüm boyutlar müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Deneyimsel pazarlama boyutları içerisinde müşteri memnuniyeti üzerinde en çok etkisi olan boyutun duygusal deneyim en az etki eden boyutun düşünsel deneyim boyutu olduğu araştırmayla ulaşılan diğer bir sonuçtur.Anahtar Kelimeler
Deneyimsel Pazarlama, Müşteri Memnuniyeti, Alışveriş Merkezleri

Abstract

Due to developments in the world economy, meeting the needs of people with traditional marketing strategies has become very difficult. Therefore, the way to please the consumer is to provide experiences to the consumer. If business managers can identify factors that affect customer satisfaction with a product or service, they can change consumers' experience with the product or service and give them ultimate satisfaction. In this respect, the aim of this study is to investigate the impact of experiential marketing on customer satisfaction by identifying experiential marketing perceptions and satisfaction levels of shopping mall customers. A quantitative method was used and the data were obtained by questionnaire form. In this study, 210 people were reached for pilot application and 458 people were reached for actual application. As a result of the study, it was determined that experiential marketing had a positive effect on customer satisfaction. All dimensions except the relational dimension of the experience experiential marketing size has a positive effect on customer satisfaction. Among the experiential marketing dimensions, the dimension which has the most effect on customer satisfaction is the emotional experience dimension and the least effect dimension is the intellectual experience dimension.Keywords
Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Shopping Malls

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri