Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Örgütsel Kültürün Örgütsel Güven Üzerine Etkisine Yönelik Alan Araştırması
(A Field Research Intended For Effect Of Organizatıonal Culture On Organizational Trust )

Yazar : Mehmet POLAT    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 1
Sayfa : 29-41
2181    1493


Özet

Bu çalışmanın temel amacı; örgütsel kültürün örgütsel güven üzerinde etkili olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. Bu nedenle de çalışma etkileşimsel model olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini Kahramanmaraş ilinde sağlık sektöründe faaliyet gösteren tüm özel hastane işletmesi personelleri oluşturmaktadır. Çalışmanın araştırma grubu ise 408 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada veri elde etmek için Deshpande vd (1993) tarafından geliştirilen “örgüt kültürü ölçeği” ve Altuntaş ve Baykal (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “örgütsel güven ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin istatistiki çözümlerinde SPSS 21.0 istatistiki veri programı kullanılmıştır. Yapılan araştırma neticesinde örgüt kültürünün örgütsel güven duygusu ile düşük düzeyde istatistiki yönden anlamlı pozitif bir ilişki olduğu soncuna ulaşılmıştır. Ayrıca örgüt kültürünün örgütsel güven duygusu üzerinde %12,3 düzeyinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu bulgu neticesinde araştırmamız sonucunda örgüt kültürüne yönelik gerçekleştirilecek olan çalışmaların, örgütsel güven duygusunu artırabileceği yönünde bir yargıya ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Örgüt, Örgüt Kültürü, Örgütsel Güven

Abstract

The main purpose of this study is to determine whether organizational culture is effective on organizational trust.For this reason, the study has been designed as an interactive model. The universe of the research constitutes the personnel of all private hospitals in the health sector in Kahramanmaras province. The study group of the study has been composed of 408 participants. The "organizational culture scale" developed by Deshpande et all. (1993) and the "organizational trust scale" adapted to Turkish by Altuntaş and Baykal (2010) were used to obtain data in the research. SPSS 21.0 statistical data program was used for statistical analysis of the data. As a result of this research, it has been concluded that organizational culture has a positive correlation with low level on organizational trust in terms of statistical. In addition, it shows that organizational culture has a positive effect with ratio 12.3% on organizational trust. As a result of this research, a judgment has been reached that the studies that will be carried out for the organizational culture can increase the organizational trust.Keywords
Organization, Organizational Culture, Organizational Trust

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri