Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Anadolu’da Tabhaneli (Zaviyeli) Camiler Üzerine Bir Deneme
(An Experiment On The Tabhane (Zaviye) Mosques Of Anatolia )

Yazar : Çiğdem Belgin DİKMEN   & Ferruh TORUK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 51
Sayfa : 7010-7035
    


Özet

Anadolu’da ters T plan tipolojinde biçimlenen; çok işlevli, tekke, zaviye, imaret, tabhane ve fütüvvet cami olarak da anılan tabhaneli (zaviyeli) camilerin tanımlanmasında ve adlandırılmasında bir kavram karışıklığının varolduğu görülmektedir. Bu nedenle çalışma; küçük nüanslarla birbirlerinin yerine kullanılan bu kavramları etimolojik ve işlevsel olarak tartışmayı, tabhaneli camilerin ortaya çıkış nedenlerini, mekânsal oluşumunu araştırmayı ve örnekler üzerinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında tabhaneli camilerin plan şemaları, planı oluşturan mekân ve yapı elemanlarının (esas ibadet mekânı, orta sofa, tabhane odaları (yan hücreler), son cemaat yeri (revaklı giriş), portal (giriş kapısı), minare ve şadırvan) tasarım anlayışı ile bu yapıların bu yapıların toplumsal, mekânsal ve sosyo-ekonomik boyutta etkileri tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Tabhaneli (zaviyeli) cami, zaviye, tekke, imaret, tabhane, fütüvvet yapıları

Abstract

ABSTRACT Formed in reverse T plan typology in Anatolia; It is seen that there is a confusion in the definition and naming of multifunctional mosques, which are also known as dervish lodges, (zaviye-small Dervish lodges), construction-imaret, tabhane and futüvvet mosques. Therefore, the study; the aim of this course is to discuss etymologically and functionally these concepts which are used interchangeably with small nuances. Within the scope of the study, the plan schemes of the mosques with tabhanes, the design of the space and building elements (main worship space, middle sofa, tannery rooms (side cells), the last congregation area (porch entrance), portal (entrance door), minaret and fountain) and the social, spatial design of these structures and socio-economic effects.Keywords
Key Words: Tabhane (zaviye) mosques, lodge, construction-imaret, tabhane, futüvvet structures

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri