Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Wattpad’de Kadınlık-Erkekliğin İzleklerini Sosyolojik Perspektifle Sürmek: Deli Divane Romanı Örneği
(Driving The Traces Of Femininity-Masculinity Through Sociological Perspective In Wattpad: Deli Divane Novel )

Yazar : Yonca ALTINDAL   & Hilal BAYRAMİÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 51
Sayfa : 6938-6959
    


Özet

İnsanlar var oldukları ilk andan itibaren hem bireysel anlamda duygularını paylaşabilmek hem de toplumsal yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla iletişime gereksinim duymuşlardır. Bu iletişimin gerçekleşmesinde ise cinsiyet faktörü açısından farklı uygulamalar ve algılamalar söz konusu olmuştur. Biyolojik olarak tanımlanan kadın ve erkek cinsiyeti ise ataerkil yapının oluşturduğu rol ve kalıplar içerisinde ‘ideal kadınlık’ ve ‘ideal erkeklik’ biçiminde şekillenmiştir. Toplumsal yaşamda kültürlerin ve geleneklerin aktarımıyla zamanla oluşmuş rol kalıpları cinsiyetlerle özdeşleşerek kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Bu aktarımın temel aracı ise dildir. Toplumsal rollerin benimsenmesinde ya da kırılmasında edebi eserlerin rolü de oldukça büyüktür. Edebi eserler oluşturuldukları toplumların kültürüne, bilincine ve duygu dünyasına dair izler taşır ve zaman içerisinde kültürün değişimine ayak uydurarak şekillenir. Toplumsal değişime paralel olarak kadın hakları, kadının toplumda yer alması ve ona değer verilmesi, kısacası kadınla ilgili olan tüm konular Türk edebiyatında özellikle romanlarda tema olarak fazlaca işlenmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, internet ağlarına taşınmış olan bu edebi eserler yalnızca yazılı yayın olmaktan çıkmış ve tek tıkla ulaşılabilen uygulamalar haline gelmiştir. Kolay erişim sağlanmasının verdiği avantajla yaygınlığı günden güne artan bu uygulamalardan biri de gittikçe etki alanını genişleten Wattpad uygulamasıdır. Bu uygulamanın tanınırlığının artması ise herkes tarafından, her an ve her yerde ulaşılabilecekleri ücretsiz uygulama olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda kişiler böylelikle yazılarını daha kolayca paylaşabilmekte ve akıllı telefonlarından bu şekilde kitap okuyabilmektedirler. Bu çalışmanın temel amacı dijital kitap platformu olan Wattpad uygulamasındaki çalışmalarda kadınlık ve erkeklik rollerinin nasıl yeniden üretildiğini analiz etmektir. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden biri olan içerik (anlatı) analizi kullanılarak hem yazılı şekilde yayınlanmış olan hem de Wattpad uygulamasında oldukça popüler olan ve Nehir Erdem tarafından kaleme alınan ‘Deli Divane’ adlı dijital kitapta temel karakterler tarafından kullanılan ifadeler bağlamında sosyolojik perspektifle irdelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Toplumsal Roller, Sosyal Medya platformu, Wattpad, Deli Divane Romanı.

Abstract

From the moment they first existed, people needed communication in order to be able to share their feelings in an individual sense as well as to live their social lives. In the realization of this communication there were different practices and perceptions in terms of gender factor. The biologically defined gender of men and women is shaped in the form of ‘ideal femininity’ and ‘ideal masculinity’ within the roles and patterns formed by the patriarchal structure. Role patterns formed over time by the transfer of cultures and traditions in social life have been transferred from generation to generation by identifying with the Sexes. The basic tool of this transmission is language. The role of literary works in adopting or breaking social roles is also quite large. Literary works bear traces of the culture, consciousness and world of emotion of the societies in which they were created and are shaped by keeping pace with the change of culture over time. In parallel with the social change, women's rights, women's place in society and her appreciation, women's sexuality and all the issues related to women have been studied as themes in Turkish literature especially in novels. With the development of technology, these literary works that have moved to internet networks have ceased to be written publications and become one-click Applications. One of these applications is Wattpad, which is increasingly expanding its domain with the advantage of easy access. The increasing recognition of this application is due to the fact that it is a free application that can be reached by everyone, anytime and anywhere. At the same time, people can share their posts more easily and read books on their smartphones. The main purpose of this study is to analyze with sociological perspective how femininity and masculinity roles are reproduced in studies on Wattpad, a digital book platform. The research was examined in the context of the expressions used by the main characters in the digital book ‘Deli Divane’, which was published both in written form and written by River Erdem, which is very popular in Wattpad application, using content (narrative) analysis, one of the qualitative research techniques.Keywords
Gender Roles, Social Media Platform, Wattpad, Deli Divane Novel.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri