Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


With The Extraordinary Similarities Four Characters: Telimena-Mehpeyker, Zosia-Dilasub
(With The Extraordinary Similarities Four Characters: Telimena-Mehpeyker, Zosia-Dilasub )

Yazar : Emrah GAZNEVİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 51
Sayfa : 6891-6898
    


Özet

Duyguya ağırlık verilen Polonyalı romantik yazar Adam Mickiewicz’in “Pan Tadeusz” ve Türk edebiyatından Namık Kemal’in “İntibah” adlı romanında coşku ve aşk teması ön plandadır. Aşk daha çok ahlâki ve sosyal açıdan ele alınır. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinin ardından Türkiye’de farklı bir yaşam tarzı ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda psikolojik bir roman olan İntibah’da yaşam biçiminin farklılaşmasına bağlı olarak toplumda ortaya çıkan yeni insan tipinin ahlaki açıdan işlendiği görülür. Pan Tadeusz ise bireysel anlatım biçimi, kültürel ve edebi geleneğin yeniden değerlendirilmesi, toplum gerçeklerinin ve özlemlerinin bir ifadesi, bir tür senkretizm, insanı yönlendiren duygulara özel vurgu ve yeni bir kahraman modeli olarak değerlendirilebilir. İntibah’ta Mehpeyker, Pan Tadeusz’da Telimena kötü kadın tipini, Dilaşub ve Zosia ise iyi kadın tipini temsil eder. Mehpeyker-Telimena fiziksel olarak güzel olsalar da ahlaki açıdan yozlaşmış karakterlerdir. Dilaşub-Zosia ise hem fizikî açıdan hem de ahlakî açıdan idealize edilmiştir. Birbirine zıt karakterler yaratılarak toplumu düzeltme amacı güdülür ve mesaj verilir. Her iki romanda da konular günlük yaşamdan alınır. Doğa önemli bir yere sahiptir, çünkü uzun uzun doğa tasviri yapılır. İki yazar da yapıtlarında konuları işlerken karşıt durumlardan yararlanır. Toplumun her kesminden insan seçer. Karakterleri yaşadıkları toplumsal çevreyle alılar. Hayatı iyi ve kötü yönleriyle sunmaya çalışırlar.Anahtar Kelimeler
İntibah, Pan Tadeusz, romatizm, karşılaştırma, karakter benzerlikleri

Abstract

Emotion and love are the main themes in the novel “Pan Tadeusz” by Polish romantic writer Adam Mickiewicz and in “Intibah” by Namık Kemal from Turkish literature. Love is mostly discussed morally and socially. Following the proclamation of the Imperial Edict of Reorganization, a different way of life emerged in Turkey. In Intibah, which is also a psychological novel, it is seen that the new type of human being that emerges in society due to the differentiation of the way of life is told especially in moral terms. Pan Tadeusz, on the other hand, can be regarded as a form of the individual expression, a re-evaluation of cultural and literary tradition, an expression of community realities and aspirations, a kind of syncretism, a special emphasis on emotions which control the people, and a new hero model. Mehpeyker in intibah, Telimena in Pan Tadeusz represent the bad woman type, while Dilasub and Zosia represent the good woman type. Although Mehpeyker and Telimena are physically beautiful, they are morally corrupt characters. Dilasub-Zosia was idealized both physically and morally. By creating contrasting characters, the aim is to improve the society and give a message. In both novels, subjects are taken from everyday life. Nature has an important place, because nature is long depicted. Both authors take advantage of opposing situations when they discuss the subject in their work. They choose people from every part of society, take characters with the social environment in which they live. They try to present life in its good and bad aspects.Keywords
Intibah, Pan Tadeusz, romanticism, comparison, character similarities

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri