Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretmen Adaylarının Özel Alan ve Pedagojik Formasyon Eğitimlerine İlişkin Algıları
(Perceptions Of The Pre-Service Teachers Towards Special Filed And Pedagogical Formation Trainings )

Yazar : Mehmet ÖZBAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 51
Sayfa : 6793-6800
    


Özet

Bu araştırma ile öğretmen adaylarının özel alan ve pedagojik formasyon eğitimi süreçlerinde nasıl yetiştirildiklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, öğretmen adaylarının hem özel alan hem de pedagojik formasyon eğitimlerinin hangi yönde gerçekleştirildiği; onların algılarına göre saptanmaya çalışılmıştır. Özel alan ve pedagojik formasyon eğitimlerine ilişkin öğretim uygulamalarında, öğretmen adaylarının tasarım yeterliklerinin ne derece geliştirildiğinin kuram-uygulama bütünlüğünde ortaya konulamaması; en önemli öğretmen yetiştirme problemlerinden biridir. Bu nedenle bu araştırmada, öğretmenlik mesleğinin temellerini oluşturan ve genel olarak, yükseköğrenime dayalı olarak gerçekleştirilen “özel alan” ve “pedagojik formasyon” uygulamalarının araştırılması hedeflenmiştir. Araştırmanın evrenini 2016 Yılı’nda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde pedagojik formasyon öğrenimi gören 754 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise 754 öğretmen adayından, araştırmaya katılan 455 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma ölçeğinin geliştirilmesi sürecinde, konuyla ilgili alanyazın taraması yapılmış; taslak bir ölçek bir formu oluşturulmuştur. Kapsam geçerliliği düzeyinin saptanabilmesi amacıyla uzman görüş ve eleştirilerine başvurulmuştur. Ayrıca taslak formun yapı geçerliliği ile güvenirlik düzeylerinin belirlenmesi için 116 öğretmen adayının katıldığı ön uygulamaya gidilmiştir. Ön uygulama sonucu ölçeğin iki faktörlü ve faktörlerce açıklanan toplam varyansın % 48.552 olduğu saptanmıştır. Ölçek faktörlerinin güvenirlik katsayıları ise 1. faktör için .935, 2. faktör için ise .901 bulunmuştur. Araştırma bulgularına göre, öğretmen adayları, özel alan eğitimleriyle birlikte aldıkları genel kültür eğitiminin; oldukça yetersiz olduğu algılarına sahiptir. Öğretmen adayları; pedagojik formasyon sürecinde, sosyo-pedagojik destek uygulamalarının yetersizliğini vurgulamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, pedagojik formasyon eğitimi, öğretmen adaylarına etkili tasarım yeterlikleri kazandırabilecek uygulama gücüne sahip değildir.Anahtar Kelimeler
Özel Alan Eğitimi, Genel Kültür, Pedagojik Formasyon Eğitimi, Sosyo-Pedagojik Destek, Öğretim Tasarımı.

Abstract

In this research, how pre-service teachers were trained during the special field and pedagogical formation training processes was aimed to be revealed. In accordance with this purpose, on what direction pre-service teachers fulfilled both special field and pedagogical formation trainings was tried to be determined according to their perceptions. In educational implementations related to special field and pedagogical formation, not revealing to what extent design competences of the pre-service teachers could be developed in theory-practice integrity has been one of the most important problems of teacher training. For that reason, in this study, “special field” and “pedagogical formation” implementations fulfilled as depending upon the higher education creating the basis for teaching profession was aimed to be investigated. The research population included 754 pre-service teachers having pedagogical formation training in Erzincan Binali Yıldırım University in 2016. And the study sample included 455 out of 754 pre-service teachers who participated into the research. During the process of developing the research scale, relevant literature was revised, and a draft scale form was created. For determining the content validity level, views and criticisms of the specialists were asked. Furthermore, a pre-implementation with the participation of 116 pre-service teachers was carried out in order to determine the content validity and reliability levels of the draft form. As result of the pre-implementation, it was found that the scale had two factors, and the total variance explained by the factors was 48.552%. Reliability coefficient of the scale factors was determined to be .935 for the 1st factor and to be .901 for the 2nd factor. According to the research findings, the pre-service had the perception that general culture training they had together with the special field training was fairly inadequate. The pre-service teachers emphasized the inadequacy of socio-pedagogical support implementations during the pedagogical formation training. According to the research results, pedagogical formation training had no strength of providing the pre-service teachers acquire efficient design competences.Keywords
Special Field Training, General Culture, Pedagogical Formation Training, Socio-Pedagogical Support, Teaching Design

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri