Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yıkıcı Örgütsel Sapma: Bir Literatür Değerlendirmesi
(Destructive Organizational Deviation: A Literature Assessment )

Yazar : Çağdaş IŞIKAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 50
Sayfa : 6623-6634
101    60


Özet

Ülkemizde örgütsel sapma ile ilgili araştırmalar gün geçtikçe artış göstermekle birlikte, bu konudaki çalışmalarının hangi yönde ilerlediği ile ilgili yapılan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmanın amacı; yıkıcı örgütsel sapma ile ilgili sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları, türü, niteliği, kullanılan ölçek, veri toplama tekniği, dil, örneklem kitlesi, analiz teknikleri ve ilişkilendirilen değişkenler açısından inceleyerek alana katkı sağlamaktır. Bu araştırmada, yıkıcı örgütsel sapma kavramıyla ilgili makaleler ve lisansüstü tezlerden oluşan yirmi yedi araştırma incelenmiştir. Sonuç olarak; örgütsel sapma kavramına ilginin giderek arttığı, çoğunlukla nicel araştırmaların yapıldığı, örneklem gruplarının çeşitlilik gösterdiği, farklı analiz tekniklerinin kullanıldığı, sıklıkla yabancı ölçeklerin kullanıldığı, bu kavramın çoğunlukla örgütsel adalet algısı, liderlik ve demografik değişkenler kavramlarıyla ilişkilendirildiği saptanmıştır. Örgütsel sapmanın bilgi yönetimi, bilişsel esneklik, dışsal prestij algısı, psikolojik sahiplenme, idealizm, çalışma yaşamı kalitesi, örgütsel işlevsizlik algısı, damgalanma algısı, ahlaki çözülme ve kariyerizm gibi nispeten yeni konularla ilişkilendirildiği belirlenmiştir. Ayrıca, araştırmacılara yönelik olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Örgütsel sapma, sosyal bilimler, literatür

Abstract

Although the researches about organizational deviation in our country have been increasing day by day, there is no study about the direction of the studies on this subject. Purpose of the study; to contribute to the field by examining the researches in the social sciences related to negative organizational deviation in terms of type, quality, scale used, data collection technique, language, sample size, analysis techniques and related variables. In this study, twenty-seven studies consisting of articles and graduate theses about destructive organizational deviation concept were examined. As a result; It has been determined that interest in the concept of organizational deviation is increasing, mostly quantitative researches are done, sample groups vary, different analysis techniques are used, foreign scales are used frequently, and this concept mostly is related to organizational justice perception, leadership and demographic variables. It was determined that organizational deviation is related to relatively new subjects such as knowledge management, cognitive flexibility, external prestige perception, psychological ownership, idealism, quality of work life, perception of organizational dysfunction, perception of stigmatization, moral dissolution and careerism. In addition, some suggestions were made for the researchers.Keywords
Organizational deviation, social sciences, literature

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri