Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mutluluk Kavramı ve İktisatta Mutluluk Üzerine Bir İnceleme
(Concept Of Happiness And A Review Of Happiness In Economics )

Yazar : Özge ARPACIOĞLU ÖZDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 50
Sayfa : 6598-6608
    


Özet

Mutluluk bireylerin yaşamları boyunca sürekli ulaşmayı istedikleri bir hedeftir. Mutluluğun ne anlam ifade ettiği, nasıl elde edileceğine ilişkin sorular bilim dünyasında geçmişten bugüne sürekli tartışılan bir konu olarak varlığını sürdürmektedir. Mutluluğa etki eden çok sayıda faktörden bahsedilse de mutluluğa ulaştıracak genel bir formül bulunmamaktadır. Öyle ki, kavramın sübjektif yapısı, mutluluk algısının her bireyde farklı anlam teşkil etmesine neden olmakta ve mutluluğun tanımına ilişkin zorlukları da beraberinde getirmektedir. Mutluluk ölçümleri, objektif ölçüm yöntemlerini kullanan iktisat biliminin de uğraş alanı içerisinde yer almaktadır. Ekonomi biliminde yapılan çok sayıda araştırma ülkelerin gelir seviyelerindeki artışın refah seviyesini arttırdığını ortaya koymaktadır. Ancak yüksek gelire sahip bazı ülkelerde ekonomik kalkınmanın, nispeten düşük gelirli bazı ülkelerden geride olduğu da bilinmektedir. Bu durum ekonomik kalkınmanın önemine vurgu yaparak mutluluk kavramının tek başına ülkelerin gelir seviyeleri ile açıklanabilecek basit bir kavram olmadığını ortaya koymaktadır. Nitel araştırmaya dayalı olan bu çalışma, mutluluğu, ekonomik faktörlerin ötesinde genetik faktörler, yaşam şartları, sosyo-demografik ve kurumsal faktörler gibi geniş araştırma alanının bir parçası olarak, dünya mutluluk raporlarından elde edilen verilere dayanarak ele almaktadır. Bu amaç doğrultusunda günümüzde dünyanın en mutlu ülkelerini gelirin ötesinde başka bazı göstergelerle ortaya koyan raporlar yayınlanmaktadır. Çalışmada, Dünya Mutluluk Raporu, Daha İyi Yaşam Endeksi ve Mutlu Gezegen Endeksi verilerine dayalı olarak yapılan uluslararası mutluluk karşılaştırmalarında, ülkelerin sosyal, ekonomik, demografik, kültürel, siyasal alanlardaki mevcut durumlarının ülkelerin mutluluk düzeyleri üzerinde önemli bir etki yarattığı, sanılanın aksine gelir seviyesi nispeten düşük olan ülkelerin bazılarında mutluluk düzeylerinin yüksek gelir seviyesine sahip ülkelerden daha yüksek olduğu sonucuna varılmaktadır.Anahtar Kelimeler
Mutluluk, Dünya Mutluluk Raporu, Ekonomide Mutluluk

Abstract

Happiness is a goal that individuals want to achieve throughout their lives. Questions about the meaning of happiness and how to obtain it continue to exist in the scientific world as a subject that has been constantly discussed from past to present. Although there are many factors that affect happiness, there is no general formula for happiness. Thus, the subjective nature of the concept causes the perception of happiness to make different meaning in each individual and brings with it the difficulties related to the definition of happiness. Happiness measurements are also a part of the study of Economics using objective measurement methods. A large number of studies in Economics show that the increase in income levels of countries increases the level of welfare. However, economic development in some countries with high income is also known to be behind relatively low income countries. This situation, based on the importance of happiness in economic development, reveals that it is not a simple concept that can be explained by income levels of countries alone. This study, based on qualitative research, deals with happiness beyond economic factors, genetic factors, living conditions, socio-demographic and institutional factors as part of a wide range of research areas, based on data from World Happiness reports. In line with this aim, reports are being published which present the happiest countries of the world with some other indicators beyond income. The study concludes that the present status of countries in social, economic, demographic, cultural, political fields has a significant impact on the level of happiness, and, contrary to the assumption, in some countries with lower income levels, the levels of happiness are higher than those of countries with higher income levels.Keywords
Happiness, World Happiness Report, Happiness In Economy

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri