Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Örgütlerde Nepotizm İle Etik Liderlik Bir Arada Bulunabilir Mi?
(Can Nepotism And Ethical Leadership May Be Combined In Organizations? )

Yazar : Fatih ÖZDEMİR   & Gülfer ÖZER  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 50
Sayfa : 6500-6511
    


Özet

Bu araştırmada nepotizmin ve etik liderliğin örgütsel bağlılığa olan etkisini ortaya koymak ve bu etkide etik liderliğin aracılık rolünün olup olmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan ve staj dönemini tamamlamış öğrenciler ile uygulama gerçekleştirilmiştir. Verilerin elde edilmesinde anket tekniği ve kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Örneklemden elde edilen verilere Pearson Korelasyon Analizi, Basit Doğrusal Regresyon Analizi ve Hiyerarşik Regresyon Analizi uygulanmıştır. Uygulanan analizler sonucunda; nepotizm ile örgütsel bağlılık arasında istatistiki açıdan anlamlı negatif yönlü zayıf düzey bir ilişkinin olduğu, etik liderlik ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü orta düzey bir ilişkinin olduğu ve nepotizm ile etik liderlik arasında negatif yönlü zayıf düzey bir ilişkinin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Hiyerarşik regresyon yapabilmek için gerekli kriterler sağlanmış olup, yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucunda ise; nepotizmin örgütsel bağlılığa olan etkisinde etik liderliğin tam aracılık rolünün bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Turizm Sektörü, Konaklama İşletmeleri, İşgören

Abstract

The aim of this study is to reveal the effect of nepotism and ethical leadership on organizational commitment and to determine whether ethical leadership has a mediating role in this effect. For this purpose, the application was realized with the students who are studying in Tourism Guidance and Travel Management and Tourism and Hotel Management departments of Iskenderun Technical University. Survey technique and easy sampling method were preferred for obtaining the data. Pearson Correlation Analysis, Simple Linear Regression Analysis and Hierarchical Regression Analysis were applied to the data obtained from the sample. As a result of the applied analyzes; It is concluded that there is a statistically significant negative negative correlation between nepotism and organizational commitment, positive positive moderate relationship between ethical leadership and organizational commitment, and negative negative relationship between nepotism and ethical leadership. Necessary criteria are provided for hierarchical regression, and as a result of hierarchical regression; It is concluded that ethical leadership has a full mediating role in the effect of nepotism on organizational commitment.Keywords
Tourism Sector, Accommodation Business, Employee

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri