Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


14-17 Yaş Grubunda Liselerde Futbol Oynayan Sporcuların Spora Karşı Sporcu Beklentileri ve Çevresel Faktörlerin Bazı Değişkenlere Göre Sporcuyu Etkileme Düzeylerinin İncelenmesi
(Examination Of The Expectations Of Athletes Who Play Football In High Schools 14-17 Age Group Against Sports And The Levels Of Environmental Factors Affecting Athletes According To Some Variables )

Yazar : Abdullah Yavuz AKINCI   & Ferhat ÇAKIR  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 50
Sayfa : 6486-6491
101    60


Özet

Amaç: Bu çalışma 14-17 yaş grubunda farklı lise türlerinde öğrenim gören, lisanslı olarak futbol branşın da faaliyet gösteren sporcuların yaş, cinsiyet ve öğrenim gördüğü okul türü bakımından, öğrencilerin futbol dalına yönelik sporcu beklentileri ve çevresel faktörlerin sporcuyu etkileme düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmaya, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Isparta ve Burdur illerinde ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören, 14-17 yaş grubundaki lisanslı futbol oynayan 196 sporcu katılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırmaya katılan futbolcu öğrencilerin demografik bilgilerinin frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları belirlenmiştir. Sporcuların demografik bilgileri ile sporcu beklenti düzeyleri ve sporcuyu etkileyen çevresel faktörlerin düzeyleri analizinde, T testi kullanılmış olup, analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırma sonucunda, futbol branşında ki sporcuların cinsiyet değişkenine göre, branşa yönelik sporcu beklentileri düzeyi ve çevresel faktörlerin sporcuyu etkileme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı bulunmuştur (p>0,05). Öğrenim gördüğü kurum türü değişkenine göre, branşa yönelik sporcu beklentileri düzeyi ve çevresel faktörlerin sporcuyu etkileme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır (p<0,05). Çevresel faktörlerin sporcuyu etkileme düzeyi arasında orta düzeyde pozitif yönde bir ilişki vardır (r=0,416; p>0,05). Sonuç ve Öneri: Sporcuların beklenti düzeyleri ile çevresel faktörlerden etkilenme düzeyleri arasındaki ilişkinin, sporcunun yaşadığı çevreden etkilenmesi ile beklentilerine yön vermesinden kaynaklandığı söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Lise eğitimi, Futbolcu, Beklenti, Çevresel Faktörler.

Abstract

Objective: In this study, it is aimed to determine the expectations of athletes and environmental factors for the football branch of students according to age, gender and school type of athletes who study in different high school types in 14-17 age group and who operate in football branch as licensed. Method: The study included 196 athletes in the field of licensed football in Isparta and Burdur province 14-17 years of age, who were educated in high schools in the 2018-2019 academic year. The survey was used as data collection tool. The frequency (F) and percent (%) distributions of the demographic information of the students who participated in the study were determined. T test analysis was used with demographic information of athletes and expectations of athletes and environmental factors affecting athletes. Significance level is accepted as 0.05 in analysis. Findings: As a result of the study, it is found that there is no significant difference between the athletes ' expectations for sport and the environmental factors influencing sport in the football field according to gender variables (p>0.05). It is found that there is a significant difference between the level of expectations of athletes and the levels of environmental factors influencing athletes in football branch according to the type of institution where the athletes were educated (p<0.05). There is a moderate positive correlation between the expectations of athletes and the level of environmental factors influencing the athlete (R=0,416; p>0,05). Conclusions and Recommendations: It can be said that the relationship between the expectation levels of athletes and the levels of being influenced by environmental factors stems from the fact that the athlete is influenced by the environment in which he lives and directs to his expectations.Keywords
High School Education, football player, expectation, environmental factors.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri