Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretmenlerinin Ders Kitabına Bağlı Kalma Sorunsalı
(The Problem Of Adhering German Teachers As A Foreign Language To The Coursebook )

Yazar : Ayhan Yavuz ÖZDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 50
Sayfa : 6518-6527
101    60


Özet

Yabancı dil öğretiminde ders kitabı, derste öğretme ve öğrenme süreci için önemli fırsatlar sunmaktadır. Ders içeriğini, yöntemini ve ilkelerini belirleyen yapısı ile öğretmenlere ve öğrencilere yabancı dil öğretme ve öğrenme sürecinde yardımcı olmaktadır. Yabancı dil öğretiminde yaşanan gelişmeler güncel ders kitaplarında da yansımasını bulmaktadır. Yaşanan bu gelişmeler öğretmenlere farklı görevler ve sorumluluklar yüklemekte ve öğretmenlerden ders kitabını yabancı dil olarak Almanca dersinde etkili biçimde kullanmaları beklenmektedir. Ancak, öğretmen ve ders kitabı ilişkisi açısından değerlendirildiğinde öğretmen bu görev ve sorumlulukları uygulama noktasında, derste ders kitabına ne ölçüde bağlı kalacağı sorunu ile yüzleşmek durumunda kalmaktadır. Bu çalışmada yabancı dil olarak Almanca öğretiminde öğretmenlerin ders kitabına bağlı kalma sorunsalını teorik olarak ele alarak çözüm önerileri ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada bu sorunsalın temel bileşenleri arasında yer alan yabancı dil olarak Almanca öğretiminde öğretmen, ders kitabı ve öğretmen ve ders kitabı ilişkisi üzerinde durulmuştur. Güncel yaklaşımlara göre hazırlanan yabancı dil öğretimi ders kitaplarının bu yaklaşımları uygulayabilecek nitelikli öğretmen ihtiyacını da beraberinde getirdiği gerçeğinden hareketle, ders kitabının ve öğretmenin öğretme ve öğrenme sürecindeki yeri teorik olarak ele alınmış, öğretmenlerin ders kitabına bağlılıklarının nasıl olması gerektiği konusu irdelenmiştir. Bu bağlamda çalışmada, öğretmenlerin lisans eğitimi boyunca aldıkları eğitimin yanı sıra mesleki deneyimleri ve mesleki yeterlilikleri ile ders kitabını kullanmadaki becerileri arasındaki ilişki vurgulanmıştır.Anahtar Kelimeler
Yabancı Dil Olarak Almanca, Öğretmen, Ders Kitabına Bağlı Kalma

Abstract

In foreign language teaching, the coursebook offers important opportunities for the teaching and learning process in the course. It helps teachers and students in the process of teaching and learning foreign languages with its structure that determines the content, method and principles of the course. Developments in foreign language teaching are reflected in current coursebooks. These developments impose different tasks and responsibilities on teachers, and teachers are expected to use the coursebook effectively in German as a foreign language. However, when evaluated in terms of teacher and coursebook relationship, the teacher has to face the question of the extent to which he/she will be attached to the coursebook at the point of applying these duties and responsibilities. In this study it is aimed to present solutions by theoretically addressing the problem of the teachers' adherence to the coursebook in teaching German as a foreign language. The study focused on the relationship between teacher, coursebook and teacher and coursebook in teaching German as a foreign language which is one of the main components of this problem. Based on the fact that foreign language teaching coursebooks prepared according to current approaches bring with it the need for qualified teachers to implement these approaches, the place of the coursebook and the teacher in the teaching and learning process theoretically discussed, the subject of how teachers should be committed to the coursebook. In this context, the study emphasized the relationship between the training that teachers receive during their undergraduate education, as well as their professional experience and professional qualifications, and their skills in using the coursebook.Keywords
German as a Foreign Language, Teacher, Adhering to the coursebook

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri