Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Analysis of Woman School Managers Problems in Terms of Management Processes Based on Certain Variables
(The Analysis of Woman School Managers Problems in Terms of Management Processes Based on Certain Variables )

Yazar : Ahmet YILDIRIM  ; Mustafa CELIKTEN; Tymofyi DESYATOV & Yevgeny LODATKO  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 45
Sayfa : 5322-5335
    


Özet

Eğitim yönetimi, eğitimi şekillendiren, onun niteliğini doğrudan etkileyen bir süreçtir. Bu yüzden kaliteli bir eğitim için; dinamik, etkili ve yönetim süreçlerini sağlıklı bir şekilde işletecek yönetim şarttır. Okullara yön veren eğitim yöneticilerinin, okulların performansını etkilemekte önemli rolleri vardır. Okul yöneticileri bu rolleri sergilerken bir takım süreçlerden geçerler. Okul yöneticisi; sağlıklı kararlar almak, iyi planlama yapmak, amaçları gerçekleştirebilecek şekilde örgütlemek, iyi bir iletişim ağı oluşturarak kanalları sürekli açık tutmak, okuldaki iş görenleri etkilemek ve onları güdülemek, eğitim-öğretim ile ilgili bütün etkinlikleri sürekli olarak değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarına göre süreci yeniden gözden geçirmek işlevlerini en iyi biçimde yerine getirmek durumundadır. Okul yöneticileri bu durumlarını yerine getirirken bir takım problemler ile karşılaşırlar. Bu çalışmada kadın okul yöneticilerinin yönetim süreçlerinde karşılaştıkları problemler incelenmiştir. Araştırma evrenini Amasya ili ve ilçelerindeki kadın okul yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise Amasya’nın ilçelerinden 15 kadın okul yöneticisi oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında “Okul Müdürlerinin Yönetim Süreçleri Açısından Karşılaştıkları Problemler Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, kadın okul yöneticilerinin yönetim süreçlerinde karşılaştıkları problemler yaş ve mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı farklılık gözlenmezken, yöneticilikteki kıdem değişkenin değerlendirme alt boyutuna göre ve öğretmen sayısı değişkeninin etkileme alt boyutuna göre anlamlı farklılık çıktığı gözlenmiştir Ayrıca kadın yöneticiler çok büyük sorunlar ile karşılaşmamaktadır. Üst yöneticilerin eğitim-öğretim süresince okula tüm desteğini sağladığı görülmüş ve eşgüdümleme ve değerlendirme konusunda problem yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Kadın, kadın lider, kadın yönetici, yönetim süreçleri

Abstract

Educational management is a process by which education is directly influenced and shaped. Therefore, a dynamic and effective management bears utmost importance for a healthy management process and high quality education. Educational managers who guide schools play a vital role in terms of influencing school performance. School managers experience several processes in order to fulfill these roles effectively. A school manager is always expected to effectively fulfill several roles at school such as making healthy decisions, organizing school members in a way that will help them reach organizational plans and goals, providing an effective communication network and ensure the continuity of this network, influencing and coordinating school employees, evaluating all education and curriculum-related activities in a school and revising all management processes based on the findings of this evaluation. It is not surprising that school managers sometimes encounter various problems while fulfilling these roles. The present study focuses on the problems which woman school managers encounter in management processes. The universe of the study is comprised of woman school managers within the boundaries of Amasya province of Turkey. The sample of the study is comprised of 15 woman school managers residing in Amasya. “School Managers’ Problems in Management Processes Scale” was used to collect data. The findings demonstrate that while woman school managers’ problems in the management processes did not significantly differ based on their age and professional seniority, they significantly differed based on the evaluation sub-dimension of seniority in management as a variable and influencing sub-dimension of the number of teachers as a variable. In addition, woman managers are not likely to encounter great problems. It was also observed that top managers supported the school during a school year, and it was found out that they experienced problems in terms of coordination and evaluation.Keywords
Woman, woman leader, woman manager, management processes

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri