Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Postmodernist Bir Yaklaşımla Çocuk Gelişimi Öğrencilerine Yönelik Estetik Farkındalık Uygulaması
(Aesthetic Awareness Application For Child Development Students With A Postmodernist Approach )

Yazar : Enver ŞAHAN   & Hacı Ömer BEYDOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 43
Sayfa : 4894-4903
121    75


Özet

Bireyde sanat ve estetik değer algısı, kültürel farklılıklara bağlı olarak değişmekle birlikte, evrensel bir olgudur. Güzellik ve estetik kavramları sanatla ilişkilidir. Bu kavramlar bireyin hayatı boyunca iç içe olduğu gibi, yaratıcılığının gelişiminde de etkin bir şekilde yer alır. Aynı zamanda bu kavramlar, bireyin estetik tavır, estetik ve güzellik üzerine duyarlılığını görmesinde bir ölçüt olarak kullanılabilir. Bireyde estetik algının gelişmesinde eğitim önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir. Bu durum, onu eğitimde önemle üzerinde durulması gereken bir konu haline getirmektedir. Bu araştırma, çocuk gelişimi bölümü öğrencileri üzerinde yapılan bir uygulamanın, onların estetik farkındalık ve estetik tutumlarını ne düzeyde geliştirdiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada tek örnekli deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, “Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu” öğrencileri; örneklemini ise “Çocuk Gelişimi” bölümünde okuyan 23 öğrenci oluşturmuştur. Ölçme aracı olarak Budak (2012) tarafından geliştirilen ve 30 soruluk beşli likert tipi “Sanat ve Estetik Değer Tutum Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından geliştirilen “Ürün Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizinde eşlenik gruplar t testi kullanılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen veriler literatür ışığında tartışılarak yorumlanmış ve sonuca dönük bazı öneriler getirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Sanat, Estetik değer, Estetik tavır, Sanat eğitimi

Abstract

Although the perception of art and aesthetic value changes due to universal differences, it is a universal phenomenon. The concepts of beauty and aesthetics are related to art. These concepts, as well as intertwined throughout the life of the individual, take an active part in the development of creativity. At the same time, these concepts can be used as a criterion to see the individual's sensitivity on aesthetic attitude, aesthetics and beauty. Education is seen as one of the important factors in the development of aesthetic perception in the individual. This makes it a topic that needs to be emphasized in education. This research was carried out to determine the level of development of aesthetic awareness and aesthetic attitudes of students in the department of child development. One sample experimental method was used in the study. The universe of the research was carried out by the students of Ahi Evran University Çiçekdağı Vocational High School and the sample consisted of 23 students studying in the “Child Development” department. Art and Aesthetic Value Attitude Scale which has five-point Likert type including 30 questions developed by Budak (2012) and Product Assessment Form developed by researchers was used as an assessment instrument. Conjugate groups t test was used in the analysis of the data obtained from the research. The data obtained from the research were discussed and interpreted in the light of the literature and some suggestions were made.Keywords
Art, Aesthetic value, Aesthetic attitude, Art education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri