Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşımın Niteliklerine Ve Uygulamalarına İlişkin Görüşleri (Konya İli Örneği)
(Class Teachers 'Views On The Qualifications And Applications Of The Constructive Approach (Konya Province) )

Yazar : Ahmet Hakan BOSTAN   & Şenay YAPICI  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 42
Sayfa : 4499-4520
    


Özet

Bu araştırmada; sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşımın niteliklerine ve uygulamalarına ilişkin görüşlerini ve bu görüşlerin bazı değişkenler açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amaçlanmıştır. Nicel tarama modelinde, betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Konya ili merkez ilçelerindeki ilkokullarda 2016 yılında görev yapan 370 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Ölçek, toplam 29 madde ve 7 faktörden oluşmaktadır, faktörlerin Cronbach's Alpha güvenirlik katsayılarının ortalaması .73,43’tür. İstatistiksel veri analizinde, t testi, ANOVA ve Tukey HSD kullanılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin; hizmet süresi, mezun olunan okul türü, okutulan sınıf düzeyine göre bilişsel yapılandırmacılığa, genel ve etkileşimci yapılandırmacılığa ilişkin düşünceler ile bilişsel düşünce eğitimine ve okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin görüşlerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Cinsiyete, sınıf mevcuduna, eğitim düzeyine ve yapılandırmacılıkla ilgili bilgi kaynağına göre ise sınıf öğretmenlerinin, benzer düşünce ve görüşlere sahip oldukları bulunmuştur. Bulgulardan hareketle, eğitim fakültesi mezunlarının, kendilerini genel ve etkileşimci yapılandırmacılığın esasları bakımından daha yeterli gördükleri sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Yapılandırmacılık, Sınıf Öğretmeni, Yapılandırmacı Öğretmen.

Abstract

In this study; The aim of the study is to determine the opinions of primary school teachers about the qualities and applications of constructivist approach and whether these opinions show a significant difference in terms of some variables. It is a descriptive research in the quantitative screening model. The study group consists of 370 primary school teachers working in primary schools in the central districts of Konya in 2016. The scale consists of a total of 29 items and 7 factors, and the average of Cronbach's Alpha reliability coefficients of factors were 73,43. In the statistical data analysis, t test, ANOVA and Tukey HSD were used. There were significant differences in opinions about cognitive constructivism, general and interactive constructivism, and opinions about cognitive thought education and out-of-school learning environments of classroom teachers according to service period, type of school graduated, and grade level taught. According to gender, class size, education level and the source of information about constructivism, it was also found that classroom teachers had similar ideas and opinions. Based on the findings, it was concluded that the graduates of the faculty of education perceived themselves as more adequate in terms of the principles of general and interactive constructivism.Keywords
Constructivism, Classroom Teacher, Constructivist Teacher.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri