Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Trt Kanallarında Yayınlanan Çizgi Filmlerde Spor Öğesinin Değerlendirilmesi
(The Evatuluation Of Sports In Cartoons Published On Trt Children’s Channel )

Yazar : Vahdet ALAEDDİNOĞLU   & Necip Fazıl KİSHALI  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 41
Sayfa : 4157-4173
    


Özet

TV günümüz teknolojisinde en çok seyredilen ve en çok etkilenilen kitle iletişim araçlarındandır. Özellikle ilköğretim dönemi çocukların gelişiminde çocuk programlarının etkisi gözle görülebilir ve çarpıcı bir durumu göstermektedir. Ayrıca yapılan çalışmalar çocukların soyut döneminde izledikleri ve gördükleri bir resmin etkisinde kaldığını göstermektedir. Fizyolojik organizmanın en hızlı gelişim gösterdiği 3 – 6 yaş grubundaki çocukların gördükleri olumlu ya da olumsuz davranışları zihinsel süreçte işledikleri, öğrendiklerini denediklerini görmek pek çok vakada görülmüştür. Son yıllarda animasyonla yapılan reklam filmlerinde reklam verenler çocukların bu özelliklerinden çokça yararlanmaktadırlar. Çocuklar televizyon ekranlarına bir araştırmacı gözüyle bakmakta ve gördükleri şekillere farklı anlamlar vermektedirler. İlgi noktası olarak kahraman olan karakterlerin davranış şekillerinde ve en çok üzerinde vurgu yaptıkları hareketlere odaklanır. Gelişimin bu döneminde çocukların gelişimsel ödevlerine uygun programlar çocukların gelişimlerine olumlu katkılar sağlamaktadır. Araştırmacılar, özellikle okul öncesi çocuklara yönelik çalışmalar yapılmasının, başarının ilk adımlarını getireceği konusunu bir çok çalışmada belirtmişlerdir. Türkiye’de yayında olan birden çok çocuk kanalı bulunmaktadır. Fakat bunlar içerisinde özellikle TRT çocuk kanalı çocukların gelişim özelliklerine göre içerikler geliştirdiği görülmüştür. Bu araştırmada, TRT Çocuk kanalında görsel dizi olarak yayınlanan 5 çizgi film incelenmiştir. Bunlarda spor temasının işlenme biçimlerine ve yer alma sürelerine bakılarak karşılaştırmalar nitel olarak yapılmıştır. Sonuç olarak çizgi film teknolojisi günümüzde çocukların ve ebeveynlerin hayatında büyük bir yer kaplamakta ve izleyenlere verilen mesajlar bu mecrada dikkatle takip edilmektedir. Yeni bir spor eğitim sistemi kurulurken bu alandan yararlanarak daha nitelikli ve geniş bir spor bilgi sistemi oluşturulabilir. Bu alanda çalışma yapacak araştırmacılar için yeni bir araştırıma alanı oluşturulabilir. Sistem, daha alt yaş gruplarına öğrenmeyi daha zevkli ve istendik yönde yapacağından çocuklarda ki ön öğrenme düzeyi de bu alandan daha çok yararlanabilir. Günümüzde farklı alanlarda dijital animasyon programlarından yararlanılabilmektedir. Gerek eğitimlerde gerekse reklamsal alanlarda bir çok uygulamada farklı disiplinler arası işbirliği kurulabilir.Anahtar Kelimeler
Çocuk, Çocuk Kanalları, Çizgi Film, Animasyon, Spor, TV Etkisi, Gelişim ve Öğrenme

Abstract

TV is one of the most watched an most influenced mass media in today’s technology. Especially in the development of children in the first academic period, the effect of children’s programmes shows a noticeable and striking situation. Furthermore studies show that children are influenced by a picture they follow in the abstract period. Physiologically, it has been observed in many cases that children in the 3 - 6 age group, where the organism develops the fastest, develop positive or negative behaviors in the mental process and try to learn. In recent years, advertising films with animation have benefit many of the children’s features. Children look at television screens as a researcher and give different meaning to the shapes they see. I focuses on the behavior of the characters that are heroes as points of interest and the movements they emphasize most. In this period of development, programs suitable for children’s developmental assignments contribute positively to their development. Researches have stated in many studies that the first steps of success should be made, especially for pre school children. There are multiple children’s channels in Turkey. However, it was observed that the TRT children’s channels developed according to the developmental characteristics of children. In this study, 5 cartoons published as a visual series on TRT children’s channel were examined. In these 5 cartoons, comparisons were made qualitative by looking at the modes of the sport theme being processed and the duration of their taking. As a result cartoon technology today occupies a big place in the lives of children and parents and the messages given to the audience are carefully followed in this medium. When the establishing a new sports training system, a more qualified and extensive sports information system can be created by leveraging this space. A new research area can be created for researchers who will work in this field. As the system will make learning to lower age groups more enjoyable and desirable, the level of pre-learning in children can also benefit from this field. Nowadays, digital animation programs can be utilized in different areas.Keywords
Children, Children’s Channels, Cartoons, Animation, Sports, TV effect, Development and Learning

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri