Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin “Eğitim Psikolojisi Dersi” İle İlgili Metaforik Algıları
(Theology Faculty Students’ Metaphoric Perceptions Related To “Educational Psychology Lesson” )

Yazar : Dilek YARALI    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 39
Sayfa : 3848-3860
    


Özet

Bu araştırmanın amacı, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin “eğitim psikolojisi dersi” ile ilgili metaforik algılarını belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma modellerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) kullanılmıştır. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim gören 95 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada İlahiyat Fakültesi öğrencilerin eğitim psikolojisi dersi ile ilgili metaforlarını belirlemek için yarı yapılandırılmış bir form kullanılmıştır. Bu formda öğrencilerden “eğitim psikolojisi dersi ……. gibidir/benzer; çünkü…….” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmada verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın güvenirliği 0.98 olarak bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda, öğrencilerin eğitim psikolojisi dersi ile ilgili toplam 60 farklı metafor geliştirdikleri görülmüştür. Öğrenciler eğitim psikolojisi dersi ile ilgili en fazla felsefe, hayat, su, matematik, öğretmen, hayat dersi, insan, öğretmenlik, kişisel gelişim, anne, hayat rehberi gibi metaforları belirtmişlerdir. Metaforlar ortak özellikleri dikkate alınarak 6 farklı kategoride toplanmıştır. Araştırmada metaforların analizi sonucunda kavramsal kategoriler “Yönlendiren-Faydalı”, “Diğer Disiplinlerle Bağlantılı”, “Yaşam Boyu Süreç”, “İhtiyaç-Gerekli”, “Zengin içeriğe sahip” ve “Keyif veren” başlıkları altında yer almıştır.Anahtar Kelimeler
Eğitim Psikolojisi dersi, metafor, nitel araştırma yöntemi

Abstract

The aim of this study is to determine Theology Faculty students’ metaphoric perceptions related to “Educational Psychology Lesson”. Phenomenology which is one of the qualitative research models was used in the research. The study group of this research consisted of 95 students of Theology Faculty who studying at Kafkas University. A semi-structured questionnaire was used to determine Theology Faculty students’ metaphoric perceptions related to “Educational Psychology Lesson”. In the questionnaire, the students were asked to complete following sentence: " Educational Psychology lesson is like/…; because…” Content analysis was used for the data analysis in the research. The reliability of the research was calculated as 0.98. As a result of the findings obtained from the research, it was found that 60 different metaphors were developed by students for related to the Educational Psychology lesson. The most used metaphors by the students are as follows; philosophy, life, water, mathematics, teacher, life lesson, human, teaching, personal development, mother, life guide etc. According to common features of metaphors, the metaphors were classified under 6 different conceptual categories. The conceptual categories emerged from the metaphors were involved under the titles of “Guiding-Useful”, “Related to Other Disciplines”, “Lifelong Process”, “Need- Necessary”, “With Rich Content” and “Pleasurable” in the research.Keywords
Educational Psychology lesson, metaphor, qualitative research method

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri