Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Arnavutluk Halkının Bakış Açısıyla, Kamu Reformlarının Ve Avrupa Birliği Adaylığının Değerlendirilmesi
(Evaluation Of Public Reforms and European Union Candidacy, from the Perspective of The Albanian People )

Yazar : Nikolin AGALLIJA    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 5
Sayfa : 66-83
2168    1820


Özet

Bu çalışmada 2006 yılında AB’ye aday adayı olarak başvuran ve 2014 yılında adaylık statüsüne kavuşan Arnavutluk’ta, halkın AB adaylığı sürecinde gerçekleştirilen reformlara ve AB üyeliğine bakış açılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket formu kullanılmış, araştırma verileri 2015 yılının Haziran-Kasım ayları arasında, ülkenin dokuz kent merkezinde yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS.20.0 İstatistik Paket Programından yararlanılmış ve analizlerde parametrik testlerden bağımsız örnekleme t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Ayrıca frekans, yüzde, standart sapma ve aritmetik ortalama tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi sonucunda, Arnavutluk’un AB adaylığı sürecinde yaptığı reformların, başta kamu yönetiminde sosyalist dönemden kalan anlayışın halen etkin olması nedeniyle tam olarak uygulanamadığı ve Arnavutluk halkı tarafından reformların yetersiz olarak değerlendirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, Arnavutluk halkı ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtulmasının ve yapısal sorunların AB’ye üye olarak çözülebileceği yönünde güçlü bir algıya sahip oldukları ve bu nedenlerle Arnavutluk’un AB üyeliğini büyük bir çoğunlukla hem destekledikleri hem de istedikleri sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Arnavutluk, Avrupa Birliği, Reform, Demokrasi, Gelişme

Abstract

In this study, candidacy to the EU in 2006 Albania gained candidate status in 2014 as a candidate the applicant and the public in the process of reforms and EU's EU candidacy that are performed aimed at the determination of the membership perspective. The research used a questionnaire as a method of data collection, the research data June 2015-between the months of November, nine were collected by survey method face-to-face in the center of the country. SPSS data analysis.20.0 statistical package and have been benefited from the program in the analysis parametric tests independent sample t-test and one way analysis of variance (ANOVA) was used. Also frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation descriptive statistics were used. Analysis of research data as a result of his reforms in the process of Albania's EU candidacy, especially in the public administration can not be fully applied because the understanding of the socialist period is still active, and it is concluded that the reforms were inadequate by the people of Albania. Also, the situation in the country is to get rid of the Albanian people, and the structural problems that should be resolved as a member of the EU they have a strong sense of direction, and for these reasons they support a large majority of Albania's EU membership has led to the conclusion that they both want both.Keywords
Albania, European Union, Reform, Democracy, Development.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri