Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye'deki Finansal Stres Testi Uygulamalarının İncelenmesi
(Investigation Of Financial Stress Test Application In Turkey )

Yazar : Salih BARIŞIK   & Serap ORUÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 38
Sayfa : 3332-3344
    


Özet

1980’li yıllarda korumacı politikalar terk edilerek, yerine finansal piyasaların geliştirilmesi için hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde liberalleşmenin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla faiz oranlarının ve sermaye hareketlerinin serbest bırakılması, dış ticarette liberalleşmenin sağlanması dönemin en belirgin özelliklerindendir. 1990’lı yıllarda liberalizasyon hareketleri yoğunluk kazanmış ve finansal piyasalarda gerçekleştirilen işlemler artmıştır. Artan finansal liberalizasyon; belirsizlikleri, riskleri ve oynaklıkları da beraberinde getirmiştir. Bu belirsizliklerin ortaya çıkardığı finansal stres kavramı; finansal piyasaların ve finansal aracılık faaliyetlerinin sağlıklı işlemesinin sekteye uğraması şeklinde tanımlanır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler; ekonomik istikrarsızlıklar, piyasadaki dalgalanmalar, finansal piyasaların her geçen gün daha karmaşıklaşması, serbestleşmeye bağlı olarak yabancı sermaye girişlerindeki artışlar, ülke finansal sistemlerinin dış gelişmelere daha duyarlı olması gibi sebeplerden dolayı küresel piyasalardaki gelişmelere ve sermaye hareketlerine karşı daha fazla duyarlıdır. Finansal sistemde yaşanan bu olaylar, analiz yapılarak karar alınması gereksinimini doğmuştur, çeşitli matematiksel ve ekonometriksel yöntemler kullanılarak analizler yapılmaktadır. Son zamanlarda yaşanan küresel krizle birlikte finansal risklerin düşünülenden daha fazla zarar verdiği anlaşılmış, giderek önemi artan finansal stresin finansal piyasalardaki etkileri konusunu araştıran çalışmalar artmıştır. Yapılan bu çalışmada, karar vericiler açısından önemli konu olan finansal stres kavramı, finansal stres testi ve ölçüm yöntemleri genel olarak incelenerek, Türkiye‘de yapılan çalışmaların sonuçlarına yer verilmiştir.Anahtar Kelimeler
Finansal Stres, Finansal Piyasalar, Türkiye

Abstract

In the 1980s, protectionist policies were abandoned and liberalization was aimed to be developed in both developed and developing countries in order to develop financial markets. For this purpose, the liberalization of foreign trade and liberalization of interest rates and capital movements are among the most prominent features of the period. Liberalization movements intensified in the 1990s and transactions in financial markets increased. Increased financial liberalization; uncertainties, risks and volatilities. The concept of financial stress caused by these uncertainties; It is defined as the disruption of the healthy functioning of financial markets and financial intermediation activities. developing countries such as Turkey; It is more sensitive to the developments in global markets and capital movements due to economic instabilities, fluctuations in the market, the increasing complexity of financial markets, increases in foreign capital inflows due to liberalization, and the country's financial systems are more sensitive to external developments. These events in the financial system have resulted in the need to make decisions through analysis, and analyzes are made using various mathematical and econometric methods. With the recent global crisis, financial risks have been more damaging than anticipated, and studies on the effects of increasingly important financial stress on financial markets have increased. Made in this study, the concept of financial stress are important issues in terms of decision-makers, financial stress test and measurement methods in general examined, the place was given to the results of studies in Turkey.Keywords
Financial Stress, Financial Markets, Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri