Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Effect Of Psychological Well-Being Of Employees On Job Performance: The Case Of Five-Star Hotel Businesses
(The Effect Of Psychological Well-Being Of Employees On Job Performance: The Case Of Five-Star Hotel Businesses )

Yazar : Rabia YILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 38
Sayfa : 3325-3331
    


Özet

Son yıllarda özellikle hizmet işletmelerinde çalışanların psikolojik durumları ve bu durumların yol açtığı sonuçların ve işletmeler üzerindeki etkilerinin araştırılması hızla önem kazanmıştır. Çalışanların psikolojik durumlarını belirleyen ve psikolojik iyi oluş düzeylerini artıran etkenlerin iş performanslarını da artırması kaçınılmaz olmaktadır. Artan iş performansıyla birlikte çalışanların motivasyonları, etkinlikleri, verimlilikleri ve iş güçleri daha üst seviyelere çıkmaktadır. Bu durum işletmelere olumlu olarak yansımaktadır. Bu araştırmanın esas amacı otel işletmeleri çalışanlarının psikolojik iyi oluşlarının iş performansları üzerindeki etkisinin saptanmasıdır. Araştırmada anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anketler Konya ilinde bulunan beş yıldızlı otel işletmelerinde görevlerini sürdüren 154 çalışana uygulanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde psikolojik iyi oluş ile iş performansı konuları ele alınmıştır. İkinci bölümünde ise psikolojik iyi oluşun iş performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Analizler SPSS 16.0 ve AMOS 18.0 paket programları ile yapılmıştır. Araştırmada geçerlilik, güvenilirlik ve faktör analizleri ile korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre çevresel hakimiyetin görev performansı üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi bulunmuştur. Yaşam amacının görev performansı ve bağlamsal performans üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi bulunmuştur. Kişisel gelişimin görev performansı ve bağlamsal performans üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi bulunmuştur. Ayrıca kendini kabulün, özerkliğin ve başkalarıyla olumlu ilişkilerin bağlamsal performans üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
İyi Oluş, İş Performansı, Otel İşletmeleri

Abstract

The studies investigating the effects of employees’ psychological states and the results of these states on the organizations gained significant importance in recent years, especially for the service organizations. The factors determining and enhancing the psychological states of the employees inevitably increase their job performance. Together with the increasing job performance, also the motivation, efficiency, productivity and labor force of employees also increase to higher levels. This situation positively reflects on organizations. The main objective of the study is to determine the effects of the psychological well-being of hotel employees on their job performance. In this study, the survey method was used. The questionnaires were conducted on 154 employees working at five-star hotels in Konya province. In the first section of the study, psychological well-being and job performance are discussed. In the second section the effect of psychological well-being on job performance is analyzed. The analyses were performed using SPSS 16.0 and AMOS 18.0 package programs. In this study reliability, validity, factor, correlation and regression analyses were used. As a result of the analysis it was found that environmental control had a significant and positive effect on task performance. Purpose of life had a significant and positive effect on task performance and contextual performance. Personal growth had a significant and positive effect on task performance and contextual performance. Moreover, self-acceptance, autonomy and positive relations with others had a significant and positive effect on contextual performance.Keywords
Psychological Well-Being, Job Performance, Hotel Businesses

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri