Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Lojistik Hizmetlerindeki Gelişimin Kentsel Mekâna Etkisi: İzmir Kemalpaşa Örneği
(The Effect of Logistics Services Development on Urban Space: The Case of İzmir Kemalpaşa )

Yazar : Kübra ÖZTEKİN  & Neslihan SERDAROĞLU SAĞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 38
Sayfa : 3281-3306
    


Özet

Kentsel lojistik sistemleri kent ekonomisinin yanı sıra kentlerin fiziksel, ekonomik ve sosyal çerçevesini de etkileyen önemli faktörler haline gelmiştir. Türkiye’de kavram olarak yeni yer edinmeye başlayan bu sistem üzerine yapılan çalışmalar kentsel sorunlara da çözüm niteliği taşımaktadır. Makalenin amacı, kentsel lojistik hareketliliğin kent-bölge planlaması açısından değerlendirilerek, lojistik hareketlilik ile oluşacak değişimler ve olası problemlerin çözümüne katkıda bulunacak politikaların tartışılmasıdır. Makale, kentsel lojistik kavramının mekâna etkilerini ele alarak kentsel planlamadaki önemini, hükümet programına 2012 yılında giren ve tamamlanma sürecinde olan İzmir-Kemalpaşa Lojistik-Sanayi hizmetleri (İzmir-Kemalpaşa Lojistik Köy) kapsamında inceleyen ilk çalışma niteliğindedir. Makale nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren karma bir metodoloji ile kurgulanmıştır. Kentsel lojistik kavramına yönelik literatür çalışmasının ardından, İzmir-Kemalpaşa Lojistik köy kararının alınması ile oluşan değişime yönelik değerlendirmeler saha araştırmaları, belediye, OSB vb. kurumlar ile tez, makale ve kitap taramalarından elde edilen veriler, plan incelemeleri ve sanayi sektöründeki firmaların lojistik köy için taleplerini belirmeye yönelik anket çalışması çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 75 adet firma ile yüz yüze gerçekleştirilen anketler, SPSS 25 paket programı yardımı ile değerlendirilmiştir. Bu makale ile İzmir-Kemalpaşa Lojistik Köy kararının alınmasının ardından oluşan değişimler aktarılarak, İzmir-Manisa 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, kentsel lojistik kavramının sadece sektörel unsur olarak ele alınmaması gerekliliği, lojistik hareketliliğin mekâna etkilerinin doğru planlanması ve döngüsel yararlılık sağlaması için yapılması gerekenlere yönelik önerilerin tartışılması bakımından önem taşımaktadır.Anahtar Kelimeler
kentsel lojistik, lojistik köy, lojistik ve planlama, sanayi firmaları, değişim.

Abstract

Urban logistics systems have become important factors affecting the physical, economic and social framework of cities as well as the urban economy. The studies on this system as a concept began to gain new ground in Turkey is also quality solutions to urban problems. The aim of this article is to evaluate urban logistics mobility in terms of urban-regional planning and to discuss the changes that will occur with logistics mobility and the policies that will contribute to the solution of possible problems. This article is the first study examining the importance of the concept of urban logistics in the field of multi-faced in urban planning within the scope of İzmir-Kemalpaşa Logistics-Industrial services (İzmir-Kemalpaşa Logistics Village), which entered the government program in 2012 and is in the process of completion. The article is designed with a mixed methodology including quantitative and qualitative evaluations. After the literature study on the concept of urban logistics, assessments regarding the change that occurred with the decision of İzmir-Kemalpaşa Lojistik village were made by field research, municipality, OIZ and so on. Data obtained from the surveys of institutions, dissertations, articles and books were carried out within the framework of plan reviews and a survey to determine the demands of the companies in the industrial and logistics sectors for the logistics village. The face to face surveys conducted with 75 firms were evaluated with the help of SPSS 25 package program. With this article, the changes that occurred after the decision of İzmir-Kemalpaşa Logistics Village were transferred and İzmir Manisa Environmental Management Planning was evaluated. As a result, the necessity to consider the concept of urban logistics not only as a sectoral element is important in terms of the proper planning of the effects of logistics mobility on space and discussing the suggestions for the actions to be done in order to provide cyclical usefulness.Keywords
urban logistics, logistics village, logistics and planning, industrial firms, change.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri