Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Aynı Mekânda Ayrılıklar: Davıd Harvey’in Mekânsal Farklılaşma Kuramına Dair Bir Değerlendirme
(Separation In The Same Space: An Assessment Of David Harvey's Spatial Difference Theory )

Yazar : Samed KURBAN   & Hatice AKMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 38
Sayfa : 3266-3273
    


Özet

Harvey’ye göre mekânsal farklılaşma, kapitalist toplumdaki toplumsal ilişkilerin yeniden üretimi çerçevesinde yani toplumsal farklılaşma ile izah edilmelidir. Toplumsal farklılaşmaya ise üç öğe neden olmaktadır. Bunlardan birincisi; endüstri devrimiyle birlikte emek-yoğun üretim biçiminden sermaye-yoğun üretim biçimine geçilmesidir. Harvey ikinci öğeyi, kapitalizmin gelişim süreci içerisinde yarattığı toplumsal farklılaşmaya ivme kazandıran bir dizi unsur olarak açıklar. Bunlar; fonksiyonel uzmanlaşma ve emeğin bölünmesi, otorite ilişkileri, ideolojik ve politik manipülasyonlar ve toplumun hareket alanına konulan engeller olarak özetlenebilir. Üçüncü olarak Harvey, daha önceki bağımlı üretim biçimi içinde kurulmuş toplumsal ilişkileri içeren birçok öğeyi saymaktadır. Harvey’e göre üçüncü öğeyi, kapitalist düzen ve öncesi arasında çatışmaya neden olan toplumsal olguları sıralayarak genişletmek mümkündür. Söz konusu üç öğeden dolayı ortaya çıkan farklılaşma toplumu ve kenti, mekânsal farklılaşmaya taşımaktadır. Mekânsal farklılaşma, pek çok alanda bir ayrışmaya yol açan ve döngü halini alan bir ayrımlaşmanın tezahürüdür. Harvey bu tezahürü, piyasa birim ve donanımlarına erişebilmek için elzem kıt kaynaklara ulaşım imkânlarındaki farklılaşma olarak açıklar. Kentler, her bir sınıfın kendisini kendi içinde idame ettirdiği komşuluk birimlerine ayrılabilir. Başka bir ifadeyle; her bir toplumsal statü birimi, gruplaşma oluşturarak mavi yakalılar ve beyaz yakalılar şeklinde farklılaşmış mekânlarda yerleşebilir. Böylece bir sonraki kuşağın ekonomik mekânının da aynı statüye sahip olacak biçimde yapılanmasına neden olabilir. Mekânsal farklılaşmanın izahı açısından bireylerin seçimleri, tercihleri, değer sistemleri de önemli bir yer tutar. David Harvey, tüm bunların bireyin kendi iradesi dışında şekillendiğini savunur. Çalışmada, David Harvey'in mekansal farklılaşma kuramı ve bu kurama yönelik olarak dile getirilen eleştiriler analiz edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Kentleşme, toplumsal değişim, mekânsal farklılaşma, Harvey

Abstract

According to Harvey, spatial differentiation should be described within the framework of the reproduction of social relations within the capitalist society, in other words, through social differentiation. And there are three factors that cause social differentiation. The first factor is the transition towards a capital-intensive manufacturing type from a labor-intensive manufacturing type, following the industrial revolution. Harvey describes the second factor as a series of components that give acceleration to the social differentiation which is created by capitalism during its development process. These are functional specialization and division of labor, authority relations, ideological and political manipulations and the obstacles that are placed within the movement area of the society. According to Harvey, the third factor is the various components that include the social relationships that are established within the previous dependant manufacturing type. According to Harvey, it is possible to expand the third component by listing the social facts that cause the conflict between the capitalist system and period before the capitalist system. Created as a result of the above-mentioned three components, the differentiation carries the society and the city towards a spatial differentiation. Spatial differentiation is the manifestation of the differentiation that causes a dissolution in many areas, and that becomes a cycle. Harvey describes this manifestation as the differentiation of the possibilities to reach the insufficient necessary resources in order to access the market units and equipment. Cities can be separated into neighborhood units in which each class sustains itself. In other words, every social status unit can form a group and can settle in spaces differentiated as blue collars and white collars. Therefore, it may cause the structuring of the next generation's economic space with the same status. The choices, preferences and value systems of the individuals have a significant place in the explanation of the spatial differentiation. David Harvey defends that these are formed involuntarily. In this study, David Harvey's spatial differentiation theory and the criticisms of this theory were analyzed.Keywords
Urbanization, social change, spatial differentiation, Harvey

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri