Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kuantum Liderlik Anlayışının Kamu ve Özel Okullardaki Farklılıklarının İncelenmesi: Adana İli Örneği
(Analyzing Quantum Leadership Understanding Differences At State Schools And Private Schools: Example Of Adana City )

Yazar : Gamze ÜNALDI   & Adnan ERSOY  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 36
Sayfa : 2897-2902
99    75


Özet

Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim bakanlığına bağlı hizmet veren kamu ve özel okullarda çalışan yönetici ve öğretmenlerin kuantum liderlik algısının belirli değişkenler çerçevesine farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklem grubunu Adana ilinde kamu ve özel okullarda çalışan idari yönetici ve öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada veriler demografik sorular ve kuantum liderlik ölçeğinden oluşan anket formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada Bağımsız Örnekler T-testi, ANOVA ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılarak veri analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda yöneticilerin kuantum liderlik anlayışlarının medeni duruma, yaşa ve okul türüne göre anlamlı bir farklılık göstermediği fakat unvana göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, öğretmenlerin ise kuantum liderlik anlayışlarının cinsiyete, medeni duruma ve okul türüne göre anlamlı bir farklılık göstermediği fakat yaşa ve hizmet yılına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Liderlik, Kuantum Liderlik, öğretmen, yönetici

Abstract

The aim of the study is to examine the significance of quantum leadership understanding of administrators and teachers at schools which related ministry of national education within the scopeof some variabilities. Sample group of study consist of staff working at state schools and private schools in Adana. İn this Study, personal info form and quantum leadership scale developed by Kayman(2008) were used as data collection tool. Datas were analyzed by using İndependent Samples T-Test, ANOVA and Pearson Correlation Analysis. According to the analysis result, for administrators, while tehere were no differences in quantum leadership perceptions according to marital status, age and type of school, there were some differences in positon. For teachers, while there were differences in age and period of service, there were no differences gender, marital status and type of school.Keywords
Leadership, Quantum Leadership, Teacher, Administrator

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri