Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hakkâri Parzun Dokumaları
(Hakkâri Parzun Fabrics )

Yazar : İlker ÖZTÜRK   ; Mustafa GENÇ & Gülşen ÖZTÜRK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 34
Sayfa : 2298-2308
62    72


Özet

Türk dokuma kültürü incelendiğinde her yörede yaşayan Yörük ve Türkmenlerin kendi ihtiyaçlarını büyüklerinden öğrendiği teknikle etrafındaki malzemelerden yaptıkları görülecektir. Dokumaların her ne kadar ihtiyaçlar için yapılmış olduğu kabul edilse bile tüm üretim süreçlerinin derin anlamlar içerdiği düşünülmektedir. Dokumalar sadece ihtiyaçları karşılamak için yapılsalardı yünü boyamaya ve üzerine yanış yapmaya gerek kalmayacaktı. Bu dönemlerde sözlü iletişimin belki de dokumalarda kullanılan yanışlarla sağlanmış olabileceği düşünülmektedir. Küçükbaş hayvan, yayla ve çadır üçgeninde gerçekleşen Yörük hayatının içinde gerçekleşen dokumaların şifrelerinde bu estetik birikim çözülebilir. Hakkâri’de yaşayan Yörük aşiretleri tarafından yapılan parzun dokumalar yaylalarda süt tulumu, çalı çırpı ve sırtta bebek taşınmasında kullanılan koyun yünü ve keçi kılından yapılan çözgü yüzlü bir dokumadır. Üzerinde cicim, kilim ve halı tekniği bir arada kullanılır. Yöredeki kelime anlamı süzmektir. Geçmiş dönemlerde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin çok yoğun olduğu dönemlerde yaygın olarak dokunup kullanılırdı. Yaptığımız çalışmalarda parzun dokumanın Hakkâri, Van, Şırnak ve Tunceli dışında yapılmadığı tespit edilmiştir. Parzun, parzunk olarak ta bilinmektedir. Yapıldığı malzemeye göre “şir parzun”, “ber parzun” gibi isimler almaktadır. Çalışmanın alan araştırması Hakkâri merkez ve köyleri ile sınırlandırılmıştır. Yer tezgâhı, çözgü çözme ve dokuma aşamaları fotoğraflanarak belgelenmiştir. Burada tespit edilen örneklerin dokuma, yanış, desen, malzeme ve boyarmadde analizleri yapılmıştır. Literatür çalışması sonucunda konuyla ilgili yapılan çalışmalar karşılaştırılmıştır. Günümüzde geçmiş dönemlerdeki gibi yoğun olmasa da parzun halen kullanılmaktadır.Anahtar Kelimeler
Parzun, Dokuma, Cicim, Keçi Kılı, Hakkâri.

Abstract

When the Turkish woven culture is examined, the Yörük and Turks living in each region will be seen by the technique they learn from their elders. Even though the fabrics are made for the needs, it is also known that all production processes contain profound meanings. If the weaving was done only to satisfy the needs, it would not be necessary to paint the wool and add the motif on. In these periods, perhaps, it is thought that verbal communication with motifs has been achieved.This aesthetic accumulation can be solved in the passwords of Yörük life which occurs in the life of the small animal, plateau and tent triangle. The Parzun, a weaving used by Yörük tribes living in Hakkâri, is a warp-faced weave of goat’s hair with sheep’s wool used in transporting milk bags, transporting bushes and carrying baby in the back, made of cicim, rug and carpet technique in a weaving. The meaning of the word in the region is filtering. In the past periods, it was widely used during periods when sheep and goat breeding was very intense. In our studies, it was determined that the weaving of Parzun was not done much except for the Hakkâri, Van, Şırnak and Tunceli. Parzun is also known as Parzunk. According to the material it was made of, it is called “Şir Parzun”, “ber Parzun”. The field research of the study was limited to the center of Hakkâri and its villages. The floor loom, warp-solving and weaving stages are photographed and documented. Weaving, motifs, patterns, materials and dyestuff analyses of the samples identified herein were performed. As a result of the literature study, studies on the subject were compared. Although it is not as dense as in past periods Parzun is still used nowadays.Keywords
Parzun, Weaving, Cicim, Goat hair, Hakkâri.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri