Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Şiir Çevirisi ve Fransızcadaki Söz Sanatlarının Türkçeye Aktarımı
(Poetry Translation And Transfer Of The French Rhetoric Into Turkish )

Yazar : Ziya TOK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 34
Sayfa : 2253-2260
56    47


Özet

Şiir, düşünceleri, duyguları, umutları, dilekleri, kederleri kısa ve etkili bir biçimde ifade etmeye yarayan en önemli dilsel araçlardan biridir. Bu özellikleriyle şiir, ölçünlü dilden farklı bir yapıya sahiptir. Şair şiirinde kendi iç dünyasının duygu yoğunluğunu sözcüklerle okuyucuya aktarmayı amaçlar. Bu nedenle şairin şiirde yararlandığı temel malzemesi sözcüklerdir. Yazın türlerinden biri olan şiiri tüm dillerde ve kültürlerde görmek mümkündür. Her şiir ait olduğu toplumun dilsel ve kültürel izlerini ve unsurlarını az ya da çok içinde barındırır. Bu tür unsurlar bir toplumdan diğerine farklılıklar içerse de genel olarak şiirin her toplumda üstlendiği görev ve yerine getirdiği işlev birbirine benzerdir. Toplumların kendi kültürlerini yansıtan şiirde yer alan kültürlerarası benzerlikler ve farklılıklar çeviri yoluyla daha iyi anlaşılabilir. Ancak şiir metinleri diğer birçok metin türünden farklı bir yapıya sahiptir ve buna bağlı olarak şiir çevirisi diğer metin türlerinin çevirisinden daha fazla ve farklı güçlükler içermektedir. Özellikle şiirde söz sanatlarının varlığı çeviri sürecinde güçlük oluşturabilecek unsurların başında gelir. Bu çalışmanın amacı, şiir çevirisi ve Fransızcada yaygın olarak kullanılan söz sanatlarının Türkçeye aktarımının incelenmesidir. Bu bağlamda, inceleme metni olarak 19. Yüzyılın en önemli Fransız şairlerinden biri olan Baudelaire’in yazmış olduğu ve zaman üzerine kurulu olan “l’ennemi” (düşman) adlı şiiri ve bu şiirin Suut Kemal Yetkin tarafından yapılan çevirisi ele alınmıştır. Çalışmada genel olarak Fransızcadan Türkçeye şiir çevirisi ve şiirdeki söz sanatlarının aktarımı üzerinde durularak çeviri sürecinde güçlük oluşturabilecek unsurlara değinilmiştir.Anahtar Kelimeler
Şiir, çeviri, Baudelaire, düşman, söz sanatları.

Abstract

Poetry is one of the most important linguistic tools for expressing thoughts, feelings, hopes, wishes and sorrows in a short and effective way. With these features, poetry has a structure different from the measured language. The poet aims to convey the emotion intensity of his inner world to the reader by words. For this reason, the basic material that poet uses in poetry is the words. It is possible to see poetry, which is one of the literary genres, in all languages and cultures. Each poem contains more or less the linguistic and cultural traces and elements of the society to which it belongs. Although such elements vary from one society to another, the task and function of poetry in every society in general are similar to each other. Intercultural similarities and differences in poetry reflecting the cultures of societies are better understood by translation. However, poetry texts have a different structure than many other types of text, and therefore poetry translation contains more and different difficulties than translation of other text types. Especially the existence of speech arts in poetry may be the source of these difficulties in the translation process. The aim of this study is to examine the translation of poetry and the transfer of rhetoric commonly used in French into Turkish. In this context, the translation of the poem “l’ennemi” (enemy), based on time, which was written by Baudelaire, one of the most important French poets of the nineteenth century, and its translation by Suut Kemal Yetkin were examined as the text of the review. In this study, emphasizing on the translation of poetry and the transfer of the rhetoric in the poetry from French to Turkish, the factors that may cause difficulties in the translation process are mentioned.Keywords
Poem, translation, Baudelaire, enemy, rhetoric.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri