Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve İki Beyannamesi
(Turkish Grand National Assembly And Two Opening Statement )

Yazar : Mehmet Salih MERCAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 34
Sayfa : 2173-2188
56    50


Özet

Ahmed İzzet Paşa Hükümeti, milliyetlere esasına dayanan adil bir sulha erişmek amacıyla Mütarekeye talip oldu. İstiklali uğrunda namus ve şerefiyle çarpışan milletimiz 30 Teşrinievvel 1334 tarihinde imza ettiği mütareke ile silahını elinden bıraktı. İtilaf donanmaları İstanbul’a girdikten sonra Mütareke ahkâmı bir tarafa bırakıldı. Gün geçtikçe artan bir şiddetle Saltanat hukuku, Hükümetin haysiyeti, milletimizim izzeti nefsi taarruza uğradı. İtilaf Devletlerinden gördükleri teşvik ve fiili himaye sayesinde Osmanlı tebaası Hristiyan azınlıklar her yerde küstaha ne tecavüze başladılar. İstanbul’un 16 Mart 1920 tarihinde işgali, Dr. Rıza Nur ve arkadaşlarının bilinçli bir müdahalesi ve önergesi üzerine Meclis kendi iradesiyle toplantılarını 18 Mart süresiz erteleme kararı aldı. Böylece ileride başka şartlarda ve yerde kendini yeniden toplama imkânını hukuken elinde tutmuş oluyordu. Yeni toplantıya ve toplantı yerine geçişte bu karar bir meşruluk süreci oluşturacaktır. Önergenin ve kararın bir nedeni de Padişah’ın önüne geçmek fesih durumunu bir yana itmek, Saray’ı ve Meclisin geleceği konusunda söz sahibi olmaktan çıkarmaktı. Meclis-i Mebusan’ın almış olduğu faaliyetlerini tatil kararı, meşruluk köprüsünü sağlamlaştırdı. Mebusan Reisi Celalettin Arif Bey’in olumlu tavrı ve Ankara’ya geçmesi, ibreyi kesin bir şekilde yeni, girişim yönüne döndürdü Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920 Cuma günü, saat 13.45'te toplanmıştır. Hazır bulunan en yaşlı üye 1845 doğumlu Sinop Milletvekili Şerif Bey'dir. Başkanlık kürsüsüne çıkar ve açış konuşmasını yapar.Anahtar Kelimeler
Anadolu, İşgal, Seçim, Meclis, Başkan, Hükümet, Beyanname

Abstract

The government of Ahmed Izzet Pasha sought to reach the armistice to reach a just peace based on nationality. Our nation, which fought with honor and honor for the sake of its independence, left its gun with a cease-fire signed in 1349 on 30. After the entente navies entered Istanbul, the armistice was left aside. With the increasing violence, the reign of Sultanate law, the dignity of the government, and the dignity of our nation were attacked by self. Thanks to the encouragement and de facto patronage from the Entente Powers, the Ottoman subjects began to rape the Christian minorities everywhere. The invasion of Istanbul on 16 March 1920, Upon a conscious intervention and proposal by Rıza Nur and his colleagues, the Assembly decided to postpone its meetings for the duration of March 18 indefinitely. Thus, he was legally in possession of the possibility of re-collecting himself in other conditions and places in the future. This decision will create a legitimacy process for the new meeting and meeting place. One of the reasons for the resolution and the decision to step in front of the Sultan to push the situation aside, the Palace and the future of the Assembly was to have a say. The decision of the holiday of the activities of the Parliament-i Mebusan strengthened the bridge of legitimacy. The positive attitude of Mebusan's leader Celalettin Arif Bey and his move to Ankara turned the pointer into a definite new direction of initiative. rand National Assembly of Turkey, Friday, April 23, 1920, 13:45 hours were collected. The oldest member is Sinop Member of Parliament, who was born in 1845. He takes the chair of the presidency and makes the opening speech.Keywords
Anatolia, Occupation, Election, Parliament, President, Government, Declaration

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri