Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bilinçli Farkındalık Ve Örgütsel Stres Kaynakları: Banka Çalışanları Örneği
(Mindfulness And Source Of Organizational Stress: The Case Of Banking Personnel )

Yazar : Alptekin DEVELİ  ; Seda GÜĞERÇİN & Esengül İPLİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 5
Sayfa : 44-51
2320    1472


Özet

Bu çalışmanın amacı bilinçli farkındalık ve örgütsel stres kaynakları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu doğrultuda bilinçli farkındalık için Lau ve arkadaşları (2006)’nın geliştirmiş olduğu Toronto Bilinçli Farkındalık Ölçeği kullanılmıştır. Örgütsel stres kaynakları için ise Solakoğlu (2007)’nun geliştirmiş olduğu ölçekten faydalanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Adana ilinde bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 216 adet beyaz yakalı çalışandan oluşmaktadır. Araştırma için veri toplama yöntemlerinden anket yöntemi kullanılmıştır. Beşli Likert ölçeğine göre yapılandırılmış anket formu ile elde edilen veriler istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Bilinçli farkındalık ve örgütsel stres kaynakları arasında yapılan korelasyon analizine göre iki değişken arasında bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların demografik özellikleri üzerinden yapılan fark testlerine göre maddi olanaklar ile ilgili stres kaynaklarının eğitim seviyesine göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular Çaba ve Ödül Dengesizliği Teorisi çerçevesinde tartışılarak gelecek dönem araştırmalarına tavsiyelerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Bilinçli Farkındalık, Farkındalık, Stres, Örgütsel Stres

Abstract

The object of this study is to determine the relationship between mindfulness and source of organizational stress. In this direction, Toronto Mindfulness Scale of Lau et al. (2001) and organizational stress scale of Solakoğlu (2007) were used. The sample of research is composed of 216 white-collar workers working banking sector in Adana. Between data collection tools the survey method was choosen. The obtained data through questionnaire form structured according to five point Likert scale were analyzed via statistical package program. According to the correlation analysis between mindfulness and source of organizational stress it has been found that there is no relationship between these variables. According to difference analysis performed through participants demographic factors the source of organizational stress related to material resources differ depending on education level. The obtained findings are discussed within the framework of Effort-Reward Imbalance Theory and given advice to the next term studies.Keywords
Mindfulness, Awareness, Stress, Organizational Stress

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri