Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sağlık Turizmi Kapsamında Hastaların Sağlık Hizmeti Sunumuna İlişkin Beklentileri: İstanbul İli Özel Hastane Araştırması
(Expectations Related To The Presentation Of Health Service In The Scope Of Health Tourism: Special Hospital Research In Istanbul )

Yazar : Samet BALCI    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 1819-1834
85    68


Özet

Son yıllarda sağlık turizmi sektörü dünya pazarında talebin artması ile beraber hızlı bir gelişme kaydederek rekabete dayalı uluslararası bir endüstri haline gelmiştir. Ülkeler bu gelişmeleri yakından takip etmek, endüstrinin ihtiyaç ve beklentilerini belirlemek ve uluslararası kalite standartlarını yakalayarak taleplere karşılık vermek suretiyle pazardan yeterince pay alabilmeyi öncelikli hedef haline getirmiştir. Türkiye bu sektörde öne çıkan destinasyonlar arasında yerini almasına ve sektörün ortaklarından biri olma isteğine karşın istenilen seviyeye henüz ulaşamamıştır. Bu çalışmanın amacı, sağlık turizmi kapsamında Türkiye’ye gelecek olan medikal turistlerin istek ve beklentilerinin belirlenmesi adına, medikal tedavi alan turistlerin almış oldukları tedavi hizmetlerine yönelik genel yeterlilik algıları ve genel memnuniyetlerinin nasıl olduğunun belirlenmesidir. Bu amaçla araştırmaya sağlık turizmi kapsamında İstanbul ili merkez ve ilçelerindeki özel tedavi merkezlerine başvuran 447 medikal turist katılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde ANOVA ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda medikal turistlerin sağlık turizmi kapsamında aldıkları tedavi hizmetlerine yönelik genel yeterlilik algılarının ve medikal turizm hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerinin aylık toplam gelire, sigorta durumuna ve uyruğa göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Araştırma sonucunda medikal turistlerin medikal turizm hizmetlerinden genel memnuniyet düzeyi ile bölgesel yeterlilik arasında anlamlı bir ilişki olmadığı fakat tedavi hizmetlerine yönelik genel yeterlilik algısı konaklama tesisleri yeterliliği algısı, sağlık hizmetleri yeterliliği algısı, emniyet yeterliliği algısı ve ek hizmet yeterliliği algısı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Sağlık turizmi, Medikal turizm, Müşteri beklenti ve memnuniyeti

Abstract

The aim of the study is to ensure that the needs, expectations and expectations of the private hospitals in foreign countries (customers) can be evaluated according to their needs, to determine what they want and to be appropriate. A total of 280 foreign patients receiving medical care at the medical tourism center, which is the central bank of the headquarters in the fields of activity of Istanbul, can be interviewed and evaluated in the obtained data. The purpose of this study, the scope of health tourism services they receive treatment for their general competence of medical tourists coming to Turkey is to determine how their perceptions and overall satisfaction. For this purpose, 447 medical tourists who applied to the treatment centers in the center and districts of Istanbul were included in the study. The questionnaire method was used to collect the data of the study. ANOVA and Pearson Correlation Analysis were used to analyze the data. As a result of the research, it was determined that the general qualification perceptions of medical tourists for the treatment services they received in the scope of health tourism and the general satisfaction levels of medical tourism services showed a significant difference according to monthly total income, insurance status and nationality. As a result of the study, it was found that there was no significant relationship between the general satisfaction level of medical tourists with medical tourism services and regional qualification but there was a positive relationship between perception of general qualification for treatment services, perception of accommodation adequacy perception, perception of adequacy of health services, perception of safety adequacy and perception of additional service adequacy has been identified.Keywords
Health tourism, Medical tourism, Customer expectation and satisfaction

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri