Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Görsel Sanatlar Eğitiminde Görsel Kültür Kuramının Uygulanması
(Implementation Of Visual Culture Theory In Visual Arts Education )

Yazar : Hatice Nilüfer SÜZEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 31
Sayfa : 1500-1505
180    136


Özet

Bu yüzyılda teknolojinin hızla gelişmesiyle önce fotoğraf makinesinin, ardından sinema ve televizyon gibi hareketli görüntüleri saptayan araçlarla, dünya görsel-işitsel bir dilin kendine özgü kurallarıyla açıklanabilecek hızla akıp giden bir sürecin içine girmiştir. Toplumsal iletişimde işitmeye ve görmeye dayalı görsel kültür giderek yazılı kültürün önüne geçmektedir. İmgeler, temsil ettikleri gerçeklerinden daha fazla ilgi çekmektedir. İnsanlar görmek istediklerini görürken, imgeler görmek istemediklerimizi de gözler önüne sererler. İmgenin mutlak egemenliğindeki bu yüzyılda ev ve sokak mobilyaları, trafik işaretleri, moda, mimari tasarımlar, reklam, kişisel, kamusal veya popüler imgeler, film, televizyon, bilgisayar ortamları ve oyunlar, internet, gazete ve dergi tasarımı gibi çok geniş yelpazedeki ürünleri içine almaktadır. Bu çerçevede görünenin nasıl yorumlandığı, ya da görüntüyü nasıl anlamlandırdığımız, nasıl gördüğümüz, ne gördüğümüz, ne görmediğimiz ya da görmemize izin verilmeyenin ne olduğunu anlamamız önem taşımaktadır. Görsel sanatlar öğretmenlerinin görsel kültür kodlarını ve anlamlarını sorgulayan nesnelerin ve görüntünün anlam dizgisini farklı bakış ve yorumlarla anlamlandıran eleştriel düşünme becerileri oluştarabilmek adına öğrencilerine görsel algılama, görsel okuma ve anlama yetilerini kazandırmalarında etkin rol üstlenmeleri beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı görsel imgeleri değil gerçeğini araştırmak için, görüntüler yoluyla elde edilen estetik deneyimlerin, öğrencilere bir dünya görüşü ve kimliği kazandırması açısından, görsel kültür uygulamalarının öğretim programlarında zenginleştirilerek verilmesini vurgulamaktır.Anahtar Kelimeler
Görsel Sanatlar Eğitimi, Kültür, Görsel Kültür Kuramı

Abstract

With the rapid development of technology in this century, the camera entered into a fast-paced process that could be explained by the unique rules of an audio-visual language, with instruments that detect moving images such as film and television. In social communication, visual culture based on hearing and vision takes precedence over written culture. The images attract more attention than they represent. While people see what they want to see, the images also reveal what we do not want to see. In this century of absolute dominance of image, home and street furniture, traffic signs, fashion, architectural designs, advertising, personal, public or popular images, film, television, computer environments and games, internet, newspaper and magazine design, such as a wide range of products are included. In this context, it is important to understand how it is interpreted, how we perceive the image, how we see it, what we see, what we do not see, or what is not allowed to see. The aim of this research is to emphasize the fact that visual culture practices are enriched in the curriculum in order to investigate the fact that visual images are not, the aesthetic experiences obtained through images, give a world view and identity to the students.Keywords
Visual Art Educatıon, Cultur, Visual Cultur Theory.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri