Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dijital Okuryazarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
(Development Of The Digital Literacy Scale: Validity And Reliability Study )

Yazar : Süleyman Erkam SULAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 31
Sayfa : 1329-1342
63    51


Özet

Dijital teknolojilerin eğitime etkileri incelendiğinde; eğitim ortamları, öğretim materyalleri, yöntem ve tekniklerinin farklılaştığı gözlenmektedir. Bu durum dijital okuryazarlık kavramını gündeme getirmiştir. Dijital okuryazarlık becerisi, içinde bulunduğumuz yüzyılda bireylerin sahip olması gerektiği önemli beceriler arasında sayılmaktadır. Öğrenciler okuma yazma öğrenmeden dijital araç gereçlerle tanışmakta ve kullanabilmektedir. Öğretmenler ise yeni neslin bu hızına ayak uyduramamakta, geri kalmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının dijital araç gereçleri etkili kullanması ve dijital okuryazarlık becerilerine sahip olması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı öğretmen adayları, öğretmenler ve eğitimcilerin dijital okuryazarlık becerilerini ölçmek için bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın katılımcılarını 2017-2018 akademik yılı güz döneminde bir eğitim fakültesinde öğrenim gören ve uygun örnekleme ile seçilmiş, çalışmaya gönüllü olarak katılan 424 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Tarama modelinde gerçekleştirilecek çalışmada, ölçeğinin geliştirilmesi sürecinde Ng(2012) ve Noh (2017) çalışmaları temel alınmıştır. Geliştirilen ölçek 5’li likert tipi bir ölçek olup üç faktör (öğretim teknolojileri, bilgi ve iletişim, teknik) ve 44 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Birinci faktörde toplam 18 madde yer alıp bu maddelerin faktör yükleri 0.367 ile 0.803; ikinci faktörde toplam 15 madde yer alıp bu maddelerin faktör yükleri 0.482 ile 0.675; üçüncü faktörde toplam 11 madde yer alıp bu maddelerin faktör yükleri 0.509 ile 0.742 arasında değiştiği gözlenmiştir. Birinci faktördeki Cronbach Alfa katsayısı 0.92; ikinci faktörün 0.90; üçüncü faktörün ise 0.91 olarak belirlenmiş ve yüksek bir iç tutarlılık elde edilmiştir. Sonuç olarak “Dijital Okuryazarlık Ölçeği”nin öğretmen, öğretmen adayları ve eğitimcilerin dijital okuryazarlık becerilerinin belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Dijital okuryazarlık, ölçek, güvenirlik, geçerlik

Abstract

When the effects of digital technologies on education are examined; educational environments, teaching materials, methods and techniques are differentiated. This raised the concept of digital literacy. The ability of digital literacy is one of the important skills that individuals need to have in the current century. Students can learn and use digital tools without learning to read and write. Teachers cannot keep up with the speed of the new generation, but they remain behind. Therefore, teachers and pre-service teachers should be able to use digital tools effectively and have digital literacy skills. The aim of this study is to develop a measurement tool for measuring the digital literacy skills of teacher candidates, teachers and educators. The participants of the study consisted of 424 pre-service teachers who were studying at a faculty of education in the fall semester of 2017-2018 academic year. In the study to be carried out in the screening model, Ng (2012) and Noh (2017) studies were taken as basis in the development of the scale. The developed scale is a 5-point likert-type scale and consists of three factors (instructional technologies, information and communication, technical) and 44 items. Exploratory factor analysis (AFA) and confirmatory factor analysis (CFA) were performed for construct validity of the scale. The first factor included a total of 18 items, with factor loads of 0.367 to 0.803; the second factor included a total of 15 items and the factor loadings of these substances were 0.482 to 0.675; The third factor included a total of 11 items and the factor loadings of these substances ranged between 0.509 and 0.742. The Cronbach Alpha coefficient of the first factor was 0.92; the second factor 0.90; the third factor was determined as 0.91 and a high internal consistency was obtained. As a result, it can be said that Digital Literacy Scale is a valid and reliable scale that can be used to determine the digital literacy skills of teachers, teacher candidates and educators.Keywords
Digital literacy, scale, reliability, validity

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri