Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’deki Kaçakçılık Suçlarının Ülke Ekonomisi Üzerindeki Etkileri (2015-2018)
(Impact On Economy Of Smuggling Offense In Turkey (2015-2018) )

Yazar : Zeynep Müjde SAKAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 31
Sayfa : 1354-1370
29    43


Özet

Kaçakçılık terimi farklı şekillerde tarif edilmektedir. Genel olarak varılan ortak nokta şu ki; Kaçakçılık suçu, bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret olarak değerlendirilirken sonrasında kaçakçıların gizli olarak sezdirilmeden yaptıkları kaçırma işi olarak addedilmektedir. Daha sonra değişen tanımlar ile vergi vermeden, düzen kullanarak yasalarca alım satımı yasak edilen nesneleri yurda sokma, yurttan çıkarma, gizlice alıp satma ve bundan bir kazanç sağlama eylemi olarak tarif edilmektedir. Çeşitlilik ve işleniş yöntemleri açısından geniş bir yelpazeye sahip olan kaçakçılık suçları, düşük maliyetle yüksek kazanç sağlaması sebebiyle organize suç ve terör örgütlerinin faaliyet alanı içerisinde yer almaktadır. Ayrıca, kaçakçılık suçlarından elde edilen gelirlerin yasadışı örgütlerin faaliyetleri için finans kaynağı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Güvenlik politikaları çerçevesinde kaçakçılık suçlarından elde edilen suç gelirlerine el konulmasına ve terör örgütlerinin finansmanının önlenmesine yönelik olarak kurumlar arası bilgi paylaşımının ve koordinasyonu gerçekleştirilmesi suçla mücadelenin yapısına uygun nitelikte ortak stratejilerin oluşturulabileceği bir mekanizmanın olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda suç türleri ile mücadelede kullanılan yöntemlerin stratejik derinliğinin sorgulanması ve beraberinde yeni yöntemler geliştirilerek, uluslararası işbirliği kanallarının mutlak surette açık tutulması kaçakçılık suçlarında azalmanın olabileceği gerçeğini göstermektedir. Toplumun sosyal, ekonomik ve siyasi bakımdan gelişmişliği, kaçakçılık suçlarının oluşumunu doğrudan etkilemektedir. Öyle ki bazen kaçakçılığa konu olan varlığın sağlayacağı kazanç kaçakçıyı harekete geçirirken bazen de coğrafi yapı, güçlü sosyal ağlar ya da kaçırılacak varlığın taşınabilirliği de suçun oluşumunda etkili olabilmektedir. Elde edilen haksız kazancın büyüklüğü ve suç organizasyonlarının fonksiyonel yapısı dikkate alındığında ekonomik suç olgusunun Ekonomik Suçların biçimleri ve bu suçlara irtikap eden organizasyonların faaliyet alanları içinde hızla küreselleşen dünya devletleri görülmektedir Bu çalışmanın ilk kısmında kaçakçılık kavramının tanımı ve kapsamı açıklanırken Kaçakçılık kavramının tarihsel gelişimi üzerinde durulmuştur. İkinci kısmında Kayıt dışı ekonomi kavramının üzerinde durulurken üçüncü kısımda ekonominin mali yapı üzerindeki etkisi değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığından alınan bilgi ve belgelere dayalı olarak Türkiye’de Suç ekonomisi kapsamında kaçakçılık suçlarının 2015-2018 yıllarına ait verileri ışığında hazırlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Kaçakçılık, Ekonomi, Suç, Politika, Türkiye

Abstract

The term smuggling is described in different ways. The common point is that; The crime of smuggling is considered to be a trade made against the laws of a state, and then the trafficking of smugglers without being perceived as confidential. It is then described as an action of changing, selling, selling objects that are prohibited from buying by the law, taking them abroad, selling them secretly and selling them. As a result of its wide range of diversification and processing methods, smuggling crimes are involved in the activities of organized crime and terrorist organizations because they provide high profits at low cost. In addition, it is known that the proceeds from smuggling crimes are used as a source of finance for the activities of illegal organizations. Within the framework of security policies, the sharing and coordination of inter-agency information regarding the seizure of crime revenues from the smuggling crimes and the prevention of the financing of terrorist organizations shows that there is a mechanism in which common strategies can be formed in accordance with the structure of the fight against crime. In this context, the strategic depth of the methods used in combating the types of crime is questioned and new methods have been developed and the international cooperation channels are kept open, thus showing that there may be a decrease in smuggling crimes. Social, economic and political development of society directly affects the occurrence of smuggling crimes. In fact, sometimes the earning of the smuggling asset can be effective in the formation of the crime while mobilizing the smuggler and sometimes the geographical structure, strong social networks or the portability of the abducted asset. Considering the magnitude of the unfair gains and the functional structure of the criminal organizations, we see the rapidly globalizing world states within the scope of the economic crime phenomena and the forms of economic crime and the organizations that have been dealing with these crimes. In the first part of this study, the definition and scope of the concept of smuggling, while the historical development of the concept of smuggling is emphasized. The second part focuses on the concept of informal economy and the third part evaluates the impact of the economy on the financial structure. These assessments Interior Ministry, Security General Directorate of Anti-Smuggling and Organized Crime Agency, based on information and documents received from the Presidency of data for the years 2015-2018 the trafficking offense under the Crimes economy in Turkey has been prepared in the light.Keywords
Keywords: Traffic, Economy, Crime, Politics, Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri