Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Siyaset Psikolojisinde Oy Verme Yaklaşımları Ve Seçmen Davranışı: İngiltere Örneği
(Voting Behavior In Political Psychology And Elective Behavior: The Case Of United Kingdom )

Yazar : Abdurrahman Muhammet BANAZILI    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 30
Sayfa : 1065-1070
288    186


Özet

Ülkelerin konjonktürlerinde yaşanan değişim ve gelişmelere bağlı olarak seçmenlerin oy verme davranışları da değişkenlik göstermektedir. Seçimlerde oyunu kullanan seçmenlerin, siyasi davranışlarının şekillendiren ve seçim dönemlerinde seçmenlerin tercihlerini etkileyen belli başlı etkenlerin olduğu bilinmektedir. Ancak seçmen davranışlarını etkileyen faktörlerin hangileri olduğu sorusu hem siyaset psikolojisinin hem de siyaset sosyolojisinin ilgi alanına girmesinin yanı sıra bu soruların cevabını farklı ülke deneyimlerinde aramak mümkün olacaktır. Seçmenler sahip oldukları farklı bakış açılarıyla oy süreçlerinin sonuçlanmasında önemli aktörler olmaktadırlar. Seçmenler bazı durumlarda arzuladıkları amaçlara ulaşabilmek için oylarını başka partiden yana kullanabilmektedirler. Rasyonel davranışlar sergileyen bireyler, seçim sonuçlarının değişmesinde doğrudan etkili olmaktadırlar. Netice itibariyle seçmen kitlesinin davranışları, seçimlerin kaderini doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada siyaset psikolojisinde seçmen davranışını etkileyen oy verme yaklaşımları ele alınmıştır. Bu kapsamda, seçim dönemlerinde İngiltere’de baskın olan iki partinin (İşçi ve Muhafazakâr Partisi) seçmen davranışları doğrultusunda sonuçlardan nasıl etkilendikleri irdelenmiştir. Konuyla ilgili literatür ve kütüphane taraması yapılmış, elde edilen bilgiler ilişkileri bakımından yorumlanarak tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Siyaset Psikolojisi, Seçmen Davranışı, Oy Verme Yaklaşımları, İngiltere.

Abstract

Voting behaviors of voters vary depending on the changes and developments experienced in the conjuncture of countries. It is known that voters who use the game in the elections have certain factors that shape their political behavior and influence the choices of voters in election periods. However, the question of which factors affect voter behavior will be the interest of political psychology and political sociology as well as the answer to these questions in different country experiences. Voters are crutical actors in the conclusion of voting processes with different perspectives. In some cases, voters can vote for other parties in order to achieve their desired goals. Individuals who display rational behaviors are directly influential in changing the results of the election. Consequently, the behavior of the electorate directly affects the fate of the elections. In this study, voting approaches affecting voter behavior in political psychology are discussed. In this context, it was examined how the two parties (Labor and Conservative) who were dominant in Britain during the election periods, were influenced by the result of the voter behavior. Literature and library surveys were made on the subject and the information obtained was discussed and interpreted in terms of their relations.Keywords
Political Psychology, Voter Behavior, Voting Approaches, United Kingdom.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri