Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sağlık Sektöründeki Yönetici Geliştirme Etkinliklerinin Kurumsal Başarıya Ve Çalışanların İş Motivasyonuna Etkileri
(The Effects of Executive Development Activities in Health Sector on Corporate Success and Work Motivation of Employees )

Yazar : Gülay TAMER    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 1654-1671
136    88


Özet

Bu çalışmanın amacı; Sağlık kurumlarında görev yapan yöneticilerin yönetsel başarılarında rol oynayan kriterler ve yönetici geliştirme etkinliklerinin kurumsal başarıya ve çalışanların iş motivasyonuna etkilerini belirlemek amacıyla bazı. analizler yapılarak analiz sonuçları tablo haline getirilerek yorumlanarak sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Yöntem: Araştırma; Sağlık sektöründeki başhekim, hastane yöneticileri ,hastane müdür yardımcıları, başhemşireler ve hemşireler üzerinde yapılmıştır. Araştırma anket esasına dayalı bir alan araştırmasıdır. Anket verilerinin analizinde SPSS 23.0 (Statiscal Package for Social Sciences) kullanılmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler olarak iki grup başlığında incelenmiştir. Bağımsız grupların değerlendirilmesinde Pearson Ki kare yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Araştırma Hastanelerinde çalışan hastane yöneticileri üzerinde araştırma planlanmış ve uygulanmıştır. Araştırmada örneklem seçimi yöntemine gidilmeyerek, tüm evrene ulaşmak hedeflenmiştir. Bu anket, yöneticilerin liderlik davranışlarını ve genel liderlik becerilerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır ve 17 sorudan oluşmaktadır ve 70 kişilik bir kitleye uygulanmıştır. Sonuç: Araştırmada sağlık kurumları yöneticilerinin günümüz liderlik davranışı boyutlarının düzeylerini belirlemek, yukarıda sıralanan yönetim modelleri boyutları arasındaki ilişkiyi açıklamak ve bu boyutların sağlık sektöründeki yöneticilerinin demografik değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek amaçlanmıştır.Anahtar Kelimeler
: Yöneticilik, Sağlık kurumu yöneticiliği, yönetici performansı

Abstract

The aim of this study is; In order to determine the effects of managers' development activities on corporate success and employee motivation, the factors that play a role in the managerial success of the managers working in health institutions. By analyzing the results of the analysis, the results were interpreted and the results were tried to be reached. Method: Research; The chief physicians working in the health sector have been carried out on the head physicians, hospital managers, hospital assistant managers, the head nurses and the head nurse assistants. Research is a field research based on a survey. SPSS 23.0 (Statiscal Package for Social Sciences) was used to analyze the survey data. Dependent and independent variables were examined in two groups.Pearson's Chi square method was used for the evaluation of independent groups. The scope of the study was planned and implemented on the hospital managers working in the Research Hospitals. The aim of the study was to reach the whole universe by not choosing the method of sampling. This questionnaire was designed to measure the leadership behavior and general leadership skills of managers and consisted of seventeen questions and was applied to an audience of seventy people. Keywords: Management, Health institution management, executive performanceKeywords
Management, Health institution management, executive performance

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri